måndag 28 februari 2011

Jag är en fegis

Jag har funderat en hel del på Archelon Mineral, allt sedan jag gjorde bedömningen att det var säkrare och potentiellt bättre att sälja av och sätta den potten i ett ökat innehav i G5 Entertainment som i dagsläget handlas till ca P/E 12. Sedan den manövern fortsatte Archelon uppåt. Detta svider naturligtvis och är en av baksidorna med spekulativa innehav. Man triggas oftare till att vara aktiv, vilket kan leda till felbedömningar. Om det nu var en felbedömning.

Hur som helst, låt mig punkta upp en del av anledningarna för varför jag köpte.

Archelon hade en intressant portfölj med NIO som den starkast lysande stjärnan. NIO bedömdes kunna vara värd avsevärt mer än vad bokfört värde var.

Archelon-aktien var nästan värderad till sin egen kassa alena. (Kassan ca 0,15 kr. Kurs ca 0,20-23 kr)

Archelon var i stort sett okänt. Medan bolag som t.ex. Northland förekom i diskussioner här och där visste knappt någon att Archelon Mineral existerade. Det enda bolag som egentligen syntes då det gällde NIO var Kopparberg Mineral.

Hypotesen var därmed att vi skulle få se en kraftig uppvärdering i Archelon. Vad skulle jag göra... jag köpte naturligtvis och jag köpte tills jag uppnådde den max-andel jag tillåter mig själv sätta i spekulativa innehav.

Sedan dess har järnpriset fortsatt uppåt, NIOs potential har uppmärksammats och så även att Archelon äger en stor del av NIO. Nya skribenter som lyfter Archelons till skyarna har tillkommit också på t.ex. Placera.nu forum för den som vill läsa.

Utsikterna för NIO är fortsatt goda. Jag vidhåller min gamla bedömning att för Archelons del kan det vara värt 1,40 kr/aktie, men här kommer också det luriga. Kursen just nu drivs av förväntningar och har ökat kraftigt, då fler fått upp ögonen för Archelon, inte faktiska resultat. Detta är det naturliga tillståndet på börser världen över. Nyheter och förväntningar driver kurser kortsiktigt.

Både en pre-feasibilitystudie som kompletterande prospektering ska ske. En hel del kan gå fel och ge kraftiga kursfall under årets lopp. Naturligtvis kan allt flyta på mot nya höjder också. Detta är jättesvårt att sia om och jag vet inte mer än någon annan vad framtiden har i sitt sköte.

Men om något händer i Kina som får efterfrågan och råvarupriserna att störtdyka, eller enbart spekulanters förmodan att så ska ske om något indikerar det, så kommer det slå värderingen på råvaruproducenter, men framförallt mot alla som prospekterar. De faller då platt.

Men jag har ju kvar Northland. Varför säljer jag inte dem också om jag oroar mig för järnpriser? Northland har kommit längre, studier, tillstånd et.c. är redan klara därtill också finansiering. Nu byggs det.

Min bedömning är att vi, från dagens nivåer, kan få se en fördubbling av kursen både i Archelon och Northland om allt går väl, men nedsidan, i nuläget, är mindre i Northland. Så när det gäller exponering mot järnmalm så är Northland för mig ett bättre alternativ i nuläget. Om Archelon dippar. Då kan det vara läge för mig att gå in igen. För ja, jag är en fegis.

söndag 27 februari 2011

Archelon Minerals Bokslutsrapport och mitt dilemma

Jag fortsätter "jobba ikapp" i rapportfloden.

Gällande Archelon Mineral så angav rapporten:

Resultatet för perioden januari till december 2010 uppgick före skatt till 6 440 Tkr (-2 698 Tkr). Det positiva resultatet härrör från försäljning av aktier i värdepappersportföljen, som visade ett överskott på 11 777 Tkr (1 057 Tkr). Kostnader i samband med prospektering aktiveras ej.

Resultatet för fjärde kvartalet, oktober-december 2010, uppgick före skatt till -4 483 Tkr (318 Tkr). Förlusten beror till stor del på en oplanerad försäljning av intressebolaget Trollhättan Mineral AB. Belopp inom parentes anger resultatet för motsvarande period föregående år.


Per sista december 2010 hade investeringsportföljen ett bokfört värde om cirka 5,3 Mkr. Största innehavet ägarmässigt är Nordic Iron Ore AB, där Archelon äger 25 procent av aktiekapitalet. Bolagets viktigaste tillgångar är strategiskt belägna undersökningstillstånd över gamla gruvområden i Bergslagen. Investeringen i Mineral Invest International MII AB har under året till stora delar avvecklats med positivt ekonomiskt utfall. Övriga portföljbolag per bokslutsdagen är Geotermica AB, Amur Gold LLC, Merrit Resources Inc. och Älvfrakt Trollhättan AB.Vad det gäller NIO, som är anledningen Archelon enligt mig är av stort intresse, så sägs:

Archelon Minerals intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har genom två emissioner tillförts totalt 26 Mkr, varav 22,5 Mkr efter periodens utgång. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra genomförandet av en prefeasibility-studie, organisationsuppbyggnad samt kompletterande prospektering. NIO har efter emissionen i storleksordningen 33 aktieägare, varav de tre största kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral AB 28 %, Archelon Mineral AB 25 % och Bengtssons Tidnings AB 20 %. Archelon har efter periodens utgång ställt ut en köpoption till Bengtsons Tidnings AB om 2 800 aktier, motsvarande cirka 3,5 % i NIO.

Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2011 marknadsnotera NIO-aktien och i anslutning till detta genomföra en nyemission riktad till institutionella parter och allmänheten omfattande även Archelons aktieägare. NIO kommer att behöva tillföras ytterligare eget kapital och lånekapital innan planerad produktionsstart.

Bolaget förfogar över ett historiskt beräknat tonnage (ej enligt NI 43-101) av kända, indikerade och antagna mineraltillgångar på mer än 100 Mton. Mineraltillgångarna är fördelade på tre olika malmfält inom Ludvika kommun. Under oktober 2010 ansökte NIO om bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan, belägen cirka 8 km sydväst om centralorten Ludvika. Produktionsstart planeras till 2014/2015. Kapaciteten vid full drift beräknas till 5,0 Mton malm per år, motsvarande cirka 2,5 Mton förädlade malmprodukter.

Bedömningen är att Archelons innehav i Nordic Iron Ore representerar ett marknadsvärde långt överstigande det nu bokförda värdet.


Vidare så nämndes att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Jag gjorde ju en rövare för ett litet tag sedan och avvyttrade mina Archelon Mineral aktier för att istället placera pengarna i G5 Entertainment. Så här i retrospektiv så kan det kursmässigt ha kunnat kvitta då båda aktierna stigit ca 10-15%.

Skillnaden som jag ser den dock är att Archelons potential ligger i NIO och dess framtid, medan G5 tjänar pengar på sin verksamhet här och nu. Samtidigt riskerar jag nu att missa "malmtåget" om jag inte kliver på igen, men från ett psykologiskt perspektiv så är det naturligtvis svårare att kliva på igen på samma eller högre nivå än vad jag nyss sålde då jag lösgjorde kapital för att gå in tyngre i G5 Entertainment.


Exponering mot järnmalm har jag också redan i det redan i Northland Resources, men ändå, potentialen är onekligen stor i NIO. Jag sitter i ett dilemma. Det hade antagligen varit enklare om man satt med NIO-aktier direkt. Nu finns ju frågetecken kring Archelons "förvaltning" av dem också att ta hänsyn till. Jag är rådvill...

lördag 26 februari 2011

Warren Buffets årliga brev till sina aktieägare

Idag har jag läst igenom Warren Buffetts årliga brev till Berkshire Hathaways aktieägare. Brevet var, som vanligt, insiktsfullt.

Utdrag nedan angående de fördelar som Berkshire Hathaway har.

" Charlie and I hope that the per-share earnings of our non-insurance businesses continue to increase at a decent rate. But the job gets tougher as the numbers get larger. We will need both good performance from our
current businesses and more major acquisitions. We’re prepared. Our elephant gun has been reloaded, and my trigger finger is itchy.

Partially offsetting our anchor of size are several important advantages we have. First, we possess a cadre of truly skilled managers who have an unusual commitment to their own operations and to Berkshire.

Many of our CEOs are independently wealthy and work only because they love what they do. They are volunteers, not mercenaries. Because no one can offer them a job they would enjoy more, they can’t be lured away.

At Berkshire, managers can focus on running their businesses: They are not subjected to meetings at headquarters nor financing worries nor Wall Street harassment. They simply get a letter from me every two years
(it’s reproduced on pages 104-105) and call me when they wish. And their wishes do differ: There are managers to whom I have not talked in the last year, while there is one with whom I talk almost daily. Our trust is in people rather than process. A “hire well, manage little” code suits both them and me.

Berkshire’s CEOs come in many forms. Some have MBAs; others never finished college. Some use budgets and are by-the-book types; others operate by the seat of their pants. Our team resembles a baseball squad composed of all-stars having vastly different batting styles. Changes in our line-up are seldom required.

Our second advantage relates to the allocation of the money our businesses earn. After meeting the needs of those businesses, we have very substantial sums left over. Most companies limit themselves to
reinvesting funds within the industry in which they have been operating. That often restricts them, however, to a “universe” for capital allocation that is both tiny and quite inferior to what is available in the wider world.

Competition for the few opportunities that are available tends to become fierce. The seller has the upper hand, as a girl might if she were the only female at a party attended by many boys. That lopsided situation would be great for the girl, but terrible for the boys.

At Berkshire we face no institutional restraints when we deploy capital. Charlie and I are limited only by our ability to understand the likely future of a possible acquisition. If we clear that hurdle – and frequently we can’t – we are then able to compare any one opportunity against a host of others.

When I took control of Berkshire in 1965, I didn’t exploit this advantage. Berkshire was then only in textiles, where it had in the previous decade lost significant money. The dumbest thing I could have done was to
pursue “opportunities” to improve and expand the existing textile operation – so for years that’s exactly what I did. And then, in a final burst of brilliance, I went out and bought another textile company. Aaaaaaargh!

Eventually I came to my senses, heading first into insurance and then into other industries.

There is even a supplement to this world-is-our-oyster advantage: In addition to evaluating the attractions of one business against a host of others, we also measure businesses against opportunities available in
marketable securities, a comparison most managements don’t make. Often, businesses are priced ridiculously high against what can likely be earned from investments in stocks or bonds. At such moments, we buy securities
and bide our time.

Our flexibility in respect to capital allocation has accounted for much of our progress to date. We have been able to take money we earn from, say, See’s Candies or Business Wire (two of our best-run businesses, but
also two offering limited reinvestment opportunities) and use it as part of the stake we needed to buy BNSF.

Our final advantage is the hard-to-duplicate culture that permeates Berkshire. And in businesses,culture counts.

To start with, the directors who represent you think and act like owners. They receive token compensation: no options, no restricted stock and, for that matter, virtually no cash. We do not provide them directors and officers liability insurance, a given at almost every other large public company. If they mess up with your money, they will lose their money as well. Leaving my holdings aside, directors and their families own
Berkshire shares worth more than $3 billion. Our directors, therefore, monitor Berkshire’s actions and results with keen interest and an owner’s eye. You and I are lucky to have them as stewards.

This same owner-orientation prevails among our managers. In many cases, these are people who have sought out Berkshire as an acquirer for a business that they and their families have long owned. They came to us
with an owner’s mindset, and we provide an environment that encourages them to retain it. Having managers who love their businesses is no small advantage.

Cultures self-propagate. Winston Churchill once said, “You shape your houses and then they shape you.” That wisdom applies to businesses as well. Bureaucratic procedures beget more bureaucracy, and imperial
corporate palaces induce imperious behavior. (As one wag put it, “You know you’re no longer CEO when you get in the back seat of your car and it doesn’t move.”) At Berkshire’s “World Headquarters” our annual rent is
$270,212. Moreover, the home-office investment in furniture, art, Coke dispenser, lunch room, high-tech equipment – you name it – totals $301,363. As long as Charlie and I treat your money as if it were our own,
Berkshire’s managers are likely to be careful with it as well.

Our compensation programs, our annual meeting and even our annual reports are all designed with an eye to reinforcing the Berkshire culture, and making it one that will repel and expel managers of a different bent.
This culture grows stronger every year, and it will remain intact long after Charlie and I have left the scene.

We will need all of the strengths I’ve just described to do reasonably well. Our managers will deliver; you can count on that. But whether Charlie and I can hold up our end in capital allocation depends in part on the competitive environment for acquisitions. You will get our best efforts."Hela brevet finns här Warren Buffetts brev till aktieägare angående verksamhetsåret 2010

Finn tidigare brev här


Kika även gärna på vad Warren Buffett skriver om belåning och skuld.

"The fundamental principle of auto racing is that to finish first, you must first finish. That dictum is equally applicable to business and guides our every action at Berkshire.

Unquestionably, some people have become very rich through the use of borrowed money. However, that’s also been a way to get very poor. When leverage works, it magnifies your gains. Your spouse thinks you’re
clever, and your neighbors get envious. But leverage is addictive. Once having profited from its wonders, very few people retreat to more conservative practices. And as we all learned in third grade – and some relearned in 2008 – any series of positive numbers, however impressive the numbers may be, evaporates when multiplied by a single zero. History tells us that leverage all too often produces zeroes, even when it is employed by very smart people.

Leverage, of course, can be lethal to businesses as well. Companies with large debts often assume that these obligations can be refinanced as they mature. That assumption is usually valid. Occasionally, though, either
because of company-specific problems or a worldwide shortage of credit, maturities must actually be met by payment. For that, only cash will do the job.

Borrowers then learn that credit is like oxygen. When either is abundant, its presence goes unnoticed.

When either is missing, that’s all that is noticed. Even a short absence of credit can bring a company to its knees.

In September 2008, in fact, its overnight disappearance in many sectors of the economy came dangerously close to bringing our entire country to its knees."


Sedan kommer också en efterföljande historia om Warren Buffets farfar Ernest och det brev han efterlämnade.

Nedan följer de sista raderna på det brevet. Läs hela genom att klicka på länken ovan.


40 procent 20 år

Här kommer en tredje blogg jag önskar tipsa om 40 procent 20 år en bloggare som fokuserar på utdelningsinvestering i kombination med värdeinvestering. Förebilden är Warren Buffet, men bloggen själv är troligen förebild för många andra investeringsintresserade läsare.

Namnet kommer av att målet är att få 40 procent i avkastning om 20 år t.ex. varje investerad tusenlapp idag ska generera 400 kr i utdelningar om 20 år.

En annan fördel med sidan är att den är tämligen resursrik, länkar, boktips, filmer et.c. finns det gott om. Låt oss sedan inte glömma Börs data ett utmärkt verktyg för den som vill se bolagshistorik.

Mycket matnyttigt finns på bloggen för den intresserade och har vi tur kanske vi får se guldkorns-inläggen på bloggen publicerade i bokform en dag. Man kan ju i alla fall hoppas.

Railcares Bokslutsrapport

Entreprenadföretaget Railcare har presenterat sin bokslutsrapport.

Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,03 (0,59) vilket är avsevärt bättre än förra året. Dock hamnar det något under mina egna förväntningar på bolaget.

Aktien handlas idag till i stort sett det egna kapitalet eller ca P/e 14. Inget konstigt med det.

Jag har spekulerat i en utdelning på 0,60 kr tidigare. Nu gavs inget utdelningsförslag i samband med bokslutet utan det hänvisas till årsstämman. Synd. Det hade varit intressant att få ta del av ett förslag redan nu.

En aviserad satsning i Storbritannien kommer kräva mer investeringskapital (beräknat till ca 7 milj/år i tre års tid vilket i stort sett motsvarar det årliga resultatet) och i och med resultatet blev något sämre än jag hade hoppats skriver jag också ned mina förväntningar på utdelning till 0,40 kr/aktie.

Även om järnvägsunderhållet sägs vara minst lika eftersatt i Storbritannien som i Sverige så har jag svårt för att tänka mig att det är ett högprioriterat område i Storbritannien just nu i och med deras finansiella ställning. En satsning där kan därmed ta tid innan det betalar sig enligt mig.

En annan notering angående Storbritannien är att pundet är rekordlågt ca (10,50 SEK/ GBP). Jag har själv kikat på en del intressanta möjligheter i och med detta, men det lär nog dröja ännu en tid innan pundet vänder.

fredag 25 februari 2011

G 5 - High Five

G5 Entertainment har idag presenterat bokslutsrapporten för 2010.

Vinsten per aktie var 1,01 kronor under perioden. Resultatet är i linje med den prognos som över tid krevs upp förra året och som tidigare presenterats på 1,00 kronor.

Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel jämfört med bara 9 spel under 2009. Koncernen siktar på att släppa ytterligare 80 spel under 2011, däribland spel för Android. I slutet av 2009 hade G5 en portfölj med 17 spel. Vid utgången av 2010 rymde portföljen 44 spel. Som en följd av 80 spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel i slutet av 2011.

Under perioden januari till december 2011 räknar ledningen med en vinst per aktie på 1,9 kronor (19 % bättre än föregående prognos på 1,6 kronor).

Ytterligare ett styrke besked (anser jag) är ledningens (mycket riktiga och på lång sikt bättre) beslut att fast kassan fyllts på ordentligt inte dela ut någonting. Det har förekommit spekulationer om ev. utdelning men personligen har jag hoppats på att man fortsätter bygga med det kapital man har istället.

Kurs just nu är 24 kr, vilket på 2011 års vinstprognos betyder en värdering på P/e 12,6 m.a.o. en attraktiv värdering. Själv fyllde jag på för ett tag sedan och G5 är det enskilt största innehavet bland mina spekulativa innehav.

Jag är ingen teknik-freak. Om ni fick se min mobiltelefon skulle ni antagligen skratta. Men jag anser mig inte behöva vara det för att ändå se att i G5 finns ett bolag med en vinstgivande affärsverksamhet, lovande framtidsutsikter, förtroendeingivande ledning, rimlig värdering och en stark finansiell ställning.

High Five!

forumets medlemsdel har jag spekulerat i vad jag tror kan vara en möjlig värdering av G5 under perioden 2011-2014 för den som är nyfiken.

onsdag 23 februari 2011

Get rich slowly

Jag nämnde för ett tag sedan Cornucopia. Idag vill jag uppmärksamma ännu en mycket läsvärd blogg; Get rich slowly http://www.getrichslowly.org/blog/

Idag finns ett extra läsvärt inlägg. Nämligen en intervju med med-författaren till boken "The Millionair Next Door" som jag tidigare boktipsat om. Läs inlägget här: http://www.getrichslowly.org/blog/2011/02/23/an-interview-with-thomas-stanley-co-author-of-%e2%80%9cthe-millionaire-next-door%e2%80%9d/

Några tankvärda utdrag från intervjun:

"If you look at the statistics on happiness in life overall, those people who live below their means are happier than people who don’t. Some people may tell you they are happy because they’ve got that leased BMW or they wear thousand-dollar suits or have a closet full of clothing, but that’s not what happiness is."


" But the other thing is that there are a whole lot of folks out there in this country who are millionaires [but not self-employed]. For example, I mentioned in the latest book about engineers. Engineers typically are people who are frugal. They view products in terms of their performance characteristics and their durability. So they are big on Toyotas and Hondas and cars like that. And they do quite well. Plus, they [engineers] are analytical; they’re very good at investing, typically. Educators do well also. So there are a lot of folks out there who are disciplined and who know how to play the game. You don’t have to own a business."


"The problem you have in this country is these people spend all this money on iPads and laptops and everything else…for what? To play what? Fantasy Football?

The problem is that most people that buy all that stuff are not industrial users. There’s no tax write-off, there’s no benefit; it’s not a capital good. They’re not using it to make money. I see people at Christmas time at four o’clock in the morning lining up in front of stores. They wouldn’t get up at four o’clock in the morning to go to work."

tisdag 22 februari 2011

Kris-investering
Oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern ger utslag på världens börser. Stockholm ligger nu ca -4% räknat från årsskiftet.

Om ett tag kommer vi säkert få ett samlingsnamn för ovanstående oroligheter. På börsspråk kommer det kanske i retrospektiv ses som en s.k. börskris. Händelser och makrofaktorer som påverkar värderingen på världens börser är inte ovanliga. Vi brukar få dem ganska regelbundet. Varje kris är iofs unik och världen förändras för alltid i och med dem, men de får påfallande lika effekter på börserna varje gång.

Redan efter 1, ibland 2 år, så har en dylik nedgång oftast repat sig. Detta innebär att trots någorlunda regelbundna kriser så klarar man av att sitta på aktier om man vet att man inte behöver kapitalet inom en tidsram på ca 2 år.

Tittar vi på en kris som, vad det gäller oljeaspekten, liknar dagens "Libyen-kris" så föll DJ under Gulf-krisen 1990 som mest med 15%. 1 år efter det fallet hade DJ klättrat 24% och mao återhämtat sig. Lyckades man köpa på botten så kunde man göra sig en hacka. Lyckades man köpa en del på vägen ned och en del på vägen upp. Ja då gick man plus även då.

Det är svårt att veta var botten är. Många råder till att köpa då börserna är på väg upp igen p.g.a. detta. Problemet är att det kan rekylera en del både upp och ned i enskilda aktier, så det är svårt att veta när den egentliga vändningen har varit. En strategi då är, om man är övertygad om att en mindre kris är under uppsegling, att sprida ut sina köp. Använd en bestämd summa varje gång så får du fler antal aktier i ett bolag då kursen är billigare och färre om den råkar vara dyrare (Det som på engelska ofta kallas DCA - Dollar Cost Average). På så sätt får du ett bra GAV i sista änden i alla fall.

ENI ned 7%

Idag stängde ENI kranen i den s.k. Greenstream-pipelinen (F-37 på kartan. Från Tripoli till Sicilien) som Italien får ca 10% av sin gas via.
ENI är det oljebolag med störst betydelse i Libyen. Bolaget har varit verksamt där sedan 1959. För ENI å andra sidan så står deras produktion i Libyen för ca 13% av deras totala produktion. Liksom många andra utländska bolag flyger ENI nu ut stora delar av sin personal.

Bolagets kurs faller på bl.a. NYSE idag. Det är långt ifrån läge att köpa aktier i ENI nu, men det kan vara värt att hålla ett öga på utvecklingen om det visar sig bli något liknande panik. Hittils har nedgången varit måttlig. Kurs i skrivande stund på NYSE är 46,66 USD. En nedgång från 50,33 USD.

måndag 21 februari 2011

Libyen, Italien och det italienska oljebolaget

Situationen i det oljeexporterande landet Libyen får förmodas vara allmänt känt. Därtill Italiens, som f.d. kolonialmakt, nära kontakter med landet. Flera bloggare, nyhetsportaler m.fl. har tagit upp detta också.

Förmodat beroende på situationen i Libyen så sjönk den italienska börsen märkbart idag. Jag tänkte därför presentera ett av italiens största bolag som kanske kan vara intressant i sammanhanget. Oljebolaget ENI. Namnet är en akronym för Ente Nazionale Idrocarburi.ENI är ett multinationellt integrerat olje- och energibolag med verksamhet i 77 länder. Det ägs delvis av den italienska staten. Det är den tredje största aktören gällande oljeraffinaderier i Europa. Sin olja utvinner man främst i Libyen, Kongo, Nordsjön och Angola m.fl..

ENI finns listat både i Milano och på NYSE och ger i nuläget en direktavkastning på ca 4%. Värderas till ca P/E 10 (rullande 12 månaders).
I NY var börsen stängd idag p.g.a. helgdag. I Milano sjönk aktien idag med 5%.

I ett pressmedelande gick bolaget nyligen ut med följande:

"With reference to its activities in Libya, Eni informs that the repatriation of its employees' family members from Libya, as already scheduled following the early closure of the schools in the country, and of non essential personnel is underway. At the moment no problems at plants and operational facilities have been reported. The company's production continues as normal with no effects on operation. However, Eni is further reinforcing the security measures for its people and plants."

Havsfruns Bokslutsrapport

Havsfrun Investment presenterade sitt bokslut idag.

Den 31 december 2010 var substansvärdet 29,71 kr per aktie

Resultatet för år 2010 blev 4,8 MSEK, motsvarande 0,39 kr per aktie

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie.

Kassan motsvarar ca 7 kr per aktie. Investeringsgraden har mao ökat något (ca 75%). Andelen s.k. illikvida fonder/fordringar motsvarar ca 5 kr per aktie.

Om utdelningspolicy och prognos kan man läsa. "Styrelsens policy är att framöver försöka hålla en rimligt jämn och stabil utdelning som långsiktigt och genomsnittligt följer substansutvecklingen. Havsfrun lämnar inte någon resultatprognos för 2011, men har som mål att lämna utdelning i enlighet med utdelningspolicyn."

Jag hade kallt räknat med minst 1,50 kr i utdelning. Senaste kurs nu är 19,30 vilket ger en direktavkastning på 7,8%. Dock hade jag hoppats på en något högre utdelning eftersom kassan var så pass välfylld. Detta är därmed en smärre besvikelse.


söndag 20 februari 2011

Cornucopia = Lars Wilderäng

Bloggaren Cornucopia, vars blogg jag liksom många andra från tid till tid läser, har nu avslöjat sin identitet i samband med lanseringen av sin bok Midvintermörker.

Det visar sig att (om man nu inte är konspiratorisk och tänker sig att detta är ett annat alias... ;) Cornucopia är 41-åriga Lars Wilderäng. När Lars inte bloggar så säljer han bl.a. ved och julgranar från sin gård Ängsjödals gård: http://www.angsjodal.se/ utanför Sätila (Marks kommun, ca 40 min från Göteborg)

Mer om boken kan ni läsa på hans blogg, bl.a. här: http://cornucopia.cornubot.se/2011/02/omslag-till-boken-midvintermorker.html#comments

Eftersom Cornucopia/Lars skriver många tankvärda inlägg( även om jag inte håller med om allt) samt håller i min mening en hög kvalitet på sitt skrivande (ljusår ifrån mina egna enkla inlägg) hoppas jag att jag här kan bidra med lite reklam för honom och hans bok. Boken är säkerligen en läsuplevelse.

Lycka till med lanseringen Lars.

lördag 19 februari 2011

Dignitana 2011

Efter en kraftig kursstegring, enligt min uppfattning driven av förväntningar från andra ej substans eller p.g.a. egentliga nyheter förmedlade av bolaget självt, så sålde jag mina Dignitana aktier för ett tag sedan. Jag prickade inte in ATH, men sånt är ju nästan omöjligt. Jag har i alla fall fortsatt att bevaka bolaget och de har släppt lite mer info nu.

Viktigast i den informationen för mig var att bolaget vidhåller sina tidigare prognoser för 2011. Vilket skulle innebära att de kan göra ett break-even resultat. Tar de sedan den prognostiserade omsättningen under 2011 och tredubblar den till 2012 så bedöms bolaget då kunna ge en VPA på ca 1,50 kr/aktie.

Mao ord till dagens kurs på 22,60 är det ingen ide för mig att gå in igen. Inte när det finns bolag i tillväxt som troligen handlas till ca P/E 14 baserat på 2011 prognosticerade vinst... Mer om det den 25:e februari förhoppningvis.

Diös Bokslutsrapport

Diös Fastigheter AB, det "lilla", smallcap registrerade, norrländska fastighetsbolaget har lämnat bokslutsrapport.

· Årets resultat efter skatt ökade till 233,9 Mkr (105,5), motsvarande 6,74 kr/aktie (3,06)

· Årets hyresintäkter uppgick till 486,0 Mkr (462,9)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 128,3 Mkr (130,7)

· Värdeförändringar i fastigheter ökade till 173,9 Mkr (-52,4)

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,75)1,75

VDs kommentarer:

"Diös rapport präglas i stort av den tillväxt bolaget har haft i form av genomförda fastighetsförvärv, slutförda förädlingsprojekt och positiv värdeförändring för fastigheterna.Förvaltningsresultatet uppgick till 128,3 Mkr vilket är positivt med hänsyn taget till ökade kostnader som följd av den kalla och snörika inledningen och avslutningen av året. Driftöverskottet ökade med 4,6 procent vilket till viss del är en effekt av de förvärv som genomfördes under fjärde kvartalet och flertalet av nyckeltalen har stärkts.


Vi har en spännande tid framför oss med en stark balansräkning som grund, vilket ger oss möjlighet till en fortsatt förädlings- och förvärvsstrategi. Under 2011 kommer bolaget att få full resultateffekt av de förvärv som genomfördes under hösten 2010"

Bolaget har funnits i min portfölj en längre tid. Diös har gett en stabil och stegrande avkastning (2006 1,10 kr, 2007 1,40 kr, 2008 1,40 kr, 2009 1,75 kr)och jag anser att rimligheten är stor att det kommer fortsätta så. Senaste "köpkurs" var deltagandet i emissionen i höstas där det inkomna kapitalet gick till förvärv av nya fastigheter.

Kurs i skrivande stund är 41,80. Det ger en direktavkastning på 4,2%. Mitt GAV (33 kr) ger 5,3%. Om GAV:et ligger kvar tror jag på en direktavkastning motsvarande 6% nästa år. Det är helt ok för ett fastighetsbolag.

fredag 18 februari 2011

Ratos MUPP

Skriver ned en notering om Ratos bokslutsrapport också.

* Resultat före skatt 2 868 Mkr (1 375)

* Resultat per aktie före utspädning 14,18 kr (5,32)

* Förslag till utdelning 10,50 kr per aktie (9,50)

* Förslag till aktiesplit 2:1

* Blandad men tillfredsställande underliggande utveckling i innehaven

* Förvärv av Biolin Scientific, HL Display, KVD Kvarndammen och Stofa

* Större tilläggsförvärv i EuroMaint (RSM Group) och AH Industries (RM Group)

* Exit av Haglöfs och 11% i Lindab - exitvinst totalt 1 320 Mkr

* Avtal om försäljning av Superfos

* Efter periodens slut har Camfil avyttrats - exitvinst 586 Mkr

* Ratos-aktiens totalavkastning +40%


Kommentarer från Arne:

Ratos anser att det finns förutsättningar för en hög aktivitet på transaktionsmarknaden generellt 2011. Ratos självt är sedan en tid tillbaka till en nivå då bolaget tittar på ungefär 250 olika projekt i årstakt.


"Titta vi i marknaden generellt, som tvärdök efter sommaren förra året, så finns det en hel del som tyder på att det kommer att hända mycket 2011. Vi får mycket förfrågningar nu och när jag pratar med internationella investmentbanker så verkar det vara väldigt mycket i pipeline. Så det låter som att det kan bli trångt i dörren och att det finns förutsättningar för ett väldigt transaktionsrikt år", säger han.

I höstas sålde Ratos halva sitt innehav i Lindab och i samband med den affären förband sig bolaget att inte sälja ytterligare aktier innan den 9 februari. Enligt Arne Karlsson sitter Ratos inte med fingret på säljknappen för resterande del av innehavet.

"Lindab har träffats väldigt hårt av vintern och drabbats av den allmänna verkstadsnedgången men vi tror på en fortsatt positiv utveckling", kommenterar han.

Ett annat Ratosinnehav, Bisnode, har varit föremål för en hel del mediaspekulationer om en exit.

"Bisnode går alldeles utmärkt, 2011 ser bra ut men jag har inga kommentarer till alla de spekulationer som förekommit".

Eget kapital vid periodens utgång var 95 kr.

Om jag minns rätt så har Ratos i genomsnitt givit en totalavkastning på 30%/år. Ratos kostar och är igentligen aldrig "billig". Någon substansrabatt är det inte tal om. Tvärtom, här får man betala premium.

VD lanserade också en akronym MOB gällande utsikterna för 2011, Make Or Break.Att ha en del Ratos i portföljen är aldrig fel. Frågan är när man ska öka. Man vill ju gärna komma in "billigt".

Det vore välkommet med några problemfyllda rubriker om Ratos i media av typen som H&M fått (Höjda bommullspriser!) eller AstraZeneca (Patent går ut!). Arne... snälla gör en MUPP, Make Up Problems Please!

torsdag 17 februari 2011

Sålt Kungsleden

Kungsleden presenterade sitt bokslut idag. Utdelning föreslogs till 2 kr/aktie (3,75).

Prognoserna för 2011 är ett resultat på 4,80 kr/aktie. Räknar man med 50% utdelning på det så är en utdelning då på 2,40 kr rimlig. Ingen vidare direktavkastning, varken nu eller nästa år baserat på nuvarande kurs. Det från ett bolag som varit en riktig högutdelare förr.

Kungsleden fick därmed avvika från portföljen fast den hängt i i många år. Jag realiserade också då en kursvinst då mitt GAV var lägre än nuvarande kurs i och med att jag fyllt på då och då de senaste åren.

onsdag 16 februari 2011

Wits Gold

Det finns många intressanta guldbolag. Det är lätt att drabbas av guldfeber och spekulationsiver. Ett annat intressant guldbolag, liknande Gold One Int. som finns i Sydafrika är Wits Gold (marketcap ca 200 milj usd). http://www.witsgold.com/index.cfm

Wits Gold har ingen produktion än utan prospekterar i olika områden. Längst har man kommit i De Bron-Merriespruit  projektet.  Jag gör denna notering då jag vill påminnas om att följa utvecklingen.

Kinneviks Bokslutsrapport

Ur kommuniken:

"Finansiell utveckling under helåret 2010


Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade kärninnehav ökade under året med 12.202(1)) Mkr motsvarande 30%.


Korsnäs rörelseresultatet ökade med 9% till 926 (851) Mkr och rörelsemarginalen var 11,3% (10,6%) inklusive erhållen konfliktersättning. 

Koncernens totala intäkter ökade till 8.593 (8.397) Mkr.

Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 13.622 (16.373) Mkr motsvarande 49,08 (61,66) kronor per aktie.


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,50 (3,00) kronor per aktie."

Utdelningen hamnar mao något lägre än vad jag personligen hade räknat med (5 kr). Väntat från analytikerkåren var en total utdelning på 6:45 kronor per aktie, enligt SME Direkts estimatsammanställning. I analytikernas estimat fanns förväntningar om en extra utdelning från bolaget.

Kinnevik presenterar också nya finansiella mål avseende belåning och utdelningspolicy. Kinnevik avser framöver att dela ut mer än 85 procent av erhållna ordinarie utdelningar från de noterade innehaven samma år. Vidare ska Kinnevik ha ingen eller låg belåning mot de noterade innehaven, detta för att "ha finansiell flexibilitet" i moderbolaget.

Substansvärde i Kinnevik redovisas till 207:51 kronor per aktie den 31 december.

Nya investeringar som skett under Q4 var i online företaget Rocket Internet och det lettiska pelletsföretaget Latgran.

tisdag 15 februari 2011

Köpt Gold One International

Jag har nu inhandlat en post i Gold One International. Min köpkurs blev 3,50 USD.

I fredags stängde kursen på 3,24. I måndags steg den och ser ut att fortsätta så idag. Lite "otur" kan man ju tycka. I det lite längre perspektivet så gör det dock inte så mycket från eller till. Om 2011 utvecklar sig som man hoppas så ligger P/E till nuvarande kurs på ca 4-5. Hoppas är därmed ett nyckelord. Man kan ju aldrig veta.

Vi får se om jag fyller på under resans gång. Nu närmast väntar en rapport på Ventersburg projektet. Ser också med förväntan fram på hur Goliath Gold noteringen tas emot. Framåt vårkanten lär vi också få se om man lyckats öka produktionen som planerat.

Guld i Afrika, kan det bli mer spekulativt?


söndag 13 februari 2011

Gold One International

Gold One International är en ny guldproducent i Sydafrika. Noterade i Sydafrika, Australien och NY. Listades i Maj 2009. De startade kommersiell guldproduktion December 2009 och räknar med ökad produktion. 2010 producerades 67.000 oz. 2011 räknar man med 120.000 oz.De är en lågkostnadsproducent dvs så beräknas produktionskostnaderna sjunka till ned till nära 400 usd/oz framöver. Inte att förakta då många nya producenter kommer och kommit men som producerar till högre kostnader. Marginal är bra oavsett om guldpriset ligger högt eller lågt.

Förutom ökad produktion från Modder East området framöver har de andra intressanta triggers i närtid så som pre-feas.study i Ventursburg. Bildandet av ett 74%-ägt dotterbolag i projektet Megamine m.m.

Gold One prissäkrar ej utan har kraftig exponering mot guldpriset. Detta gör att framtida EPS kan variera kraftigt beroende på spotpriset.

Jag har anledning att tro att under 2011 finns det god potential att se en fördubbling av kursen. x3 till 2012...

Denna aktie kommer jag med stor sannolikhet köpa till min spekulationsportfölj på måndag när NYSE öppnar.

Jag har skrivit lite mer på forumet, samt spotprisets betydelse för framtida EPS, för den som är intresserad: http://spartacusinvest.forum24.se/

"Waka Waka eh eh

Tsamina mina zangalewa
Anawa aa


This time for Africa!"

lördag 12 februari 2011

Mina två största innehav

Förra året utgjordes mina största innehav av Svolder och Fortum.

Svolder är listat på smallcap och är ett investmentbolag som sysslar med värdeinvestering och stockpicking dvs deras ide om goda investeringar är att hitta medelstora till mindre undervärderade bolag. De har också som policy att dela ut 5% av sitt substansvärde. Istället för att jag ska lägga timmar och dagar på att leta efter undervärderade bolag så gör Svolder detta "åt mig" kan man säga.

Det finländska Fortum tror jag inte behöver en närmare presentation. Stor, stabil utdelare.

Jag har varit ganska aktiv så här i början av året. Vilket bl.a. lett till att jag idag har två andra innehav i toppen. Jag har sålt, skalat och möblerat om här och där för att kunna öka i dem.

Mina två största innehav nu är Kinnevik och H&M.

Kinnevik var iofs mitt fjärde största innehav tidigare så ökningen har inte varit jättemarkant där då jag av tradition har ganska jämt viktade innehav. Deras underliggande innehav har utvecklats bra och vare sig Kinnevik väljer att dela ut mycket eller förvalta inkomna medel själva så har jag fullt förtroende för att Kinnevik har framtiden för sig.

H&M är en "outsider". Bolaget fanns inte alls i min portfölj tidigare så här har jag netto-köpt ordentligt (senaste köpet skedde i fredags till kursen 208) Andra aktier, likvider och en del fonder har fått ge vika för att göra denna omviktning.

Vilka är dina två största innehav?

fredag 11 februari 2011

Sverigefonder

Här är en sammanställning över Sverigefonder med max 0,5% avgift och utan köp- och säljavgifter.


SEB Sverige Indexfond - Fonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att så nära som möjligt följa utvecklingen av OMX Stockholm Benchmark GI.

Avgift 0,4%
Rating -Länsförsäkringar Sverige Index - Fonden är en indexfond vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av indexet OMXSBGI. Indexet består av de 80 till 100 största bolagen som är upptagna för handel på OMX Nordiska börs i Stockholm.

Avgift 0,5%
Rating -Swedbank Robur Indexfond Sverige - Fonden är en indexfond som följer utvecklingen hos det svenska börsindexet OMX Stockholm Benchmark (OMXSB).

Avgift 0,4%
Rating 3
Nordea Indexfond Sverige - Indexfond Sverige är en indexfond som följer utvecklingen hos det svenska börsindexet OMX Stockholm Benchmark Cap_GI (OMXSBCAP). Det är de 80 till 100 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Avgift 0,4%
Rating -
Aktiespararna Topp Sverige - Placerar i de mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen. Följer OMX-index.

Avgift 0,3%
Rating 3Ålandsbanken Sweden OMXS30 - Fonden placerar i de aktier som ingår i OMX-index. Fonden speglar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på OM Stockholmsbörsen.

Avgift 0,4%
Rating 3
SPP Aktieindexfond Sverige - SPP Aktieindexfond Sverige en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet OMXS30

Avgift 0,2%
Rating 3


AVANZA ZERO - Fonden är en passivt förvaltad indexfond som har målsättningen att ge fondandelsägarna en förmögenhetsutveckling som i så stor utsträckning som möjligt följer utvecklingen för SIX30RX. SIX30RX är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Avgift -
Rating 4Nordnet Aktieindex Sverige - Nordnet Aktieindex Sverige är en indexfond som ska återspegla aktieindexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI (OMXSBCAPGI), ett referensindex som består av de 80 till 100 största och mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.


Avgift 0,29%
Rating -
Evli Aktieindexfond Sverige - Fonden investerar så att den alltid speglar OMX-index.

Avgift 0,5%
Rating 3

torsdag 10 februari 2011

Speldjävulen

Jag har under veckans lopp gjort en chansning i min spekulationsportfölj (jag har som kanske bekant en mindre del till spekulation som jag "förvaltar" på andra premisser än mina utdelningsaktier).

Jag har sålt av mina Archelon aktier. Det blev en drygt 100%-ig förtjänst som jag naturligtvis är glad för. Jag tror fortfarande på en högre kurs men min chansning består i att det kommer råda lite "stiltje" i kursutvecklingen under sen-vintern och våren. När vi närmar oss notering av NIO kommer det sätta fart igen.

Så vilken tuva hoppade jag till med de lösgjorda kapitalet?

G5 Entertainment. Jag placerade summan i detta bolag som jag redan haft en fantastisk resa med under förra året. Vi närmar oss rapport och nya prognoser för 2011. Min chansning består mao i att vi kommer få se en positiv utveckling under de närmsta månaderna här.

En chansning som kan slå ordentligt fel. I sinom tid får vi se om ego och portfölj växt eller blivit stukat.


onsdag 9 februari 2011

Axfoods Bokslut

Axfood föreslår en utdelning på 12:00 kronor. Väntat bland analytikerna var 13:63 kronor enligt SME Direkts prognossammanställning.


Själv hade jag räknat med 11kr.

Axfood redovisade ett resultat före skatt på 310 miljoner kronor (278) för det fjärde kvartalet 2010. Analytikerna hade förväntat sig ett resultat på i genomsnitt 300 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

För 2011 har Axfood som målsättning att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 2010 då rörelseresultatet landade på 1.209 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar för 2011 är 1.232 miljoner kronor.

Axfood planerar att öppna 14 nya butiker under 2011 och modernisera cirka 40 butiker.


Sammantaget medför detta att investeringarna beräknas uppgå till 900-1.000 miljoner kronor (862).

Jag är nöjd med resultatet och utdelningen. Nuvarande kurs på 236,50 är dock något för högt för att jag ska tycka det värt att öka på nuvarande grunder, men det är inte helt oaptitligt.

Ökat i Kinnevik

Efter Tele2s bokslutsrapport och meddelande om utdelning på 27 kr så ökade jag i Kinnevik. Tyvärr så kom köp-rek också vilket inte var optimalt, men men man kan inte få allt.

Anledningen till att jag ökade är just utdelningen. Omräknat till Kinnevik-aktie så får Kinnevik 13,20 kr per aktie i utdelning från Tele2. Utdelningarna från Tele2, Millicom och MTG tillsammans förra året motsvarade 9,70 kr d.v.s. ökningen är  +36% och då enbart från Tele2.

Idag, efter mitt köp, släppte Millicom sitt bokslut. Utdelningen från dem motsvarar 1,60 kr. Kinnevik får alltså då 14,80 kr. Kvar är MTG. Rapport kommer imorgon. Förra året gav MTG 5,50 kr. MTGs andel omräknat till Kinnevik-aktier är dock försumbar. Den viktigaste komponenten här är Tele2.

Kinnevik har också en historisk hög substansrabatt. Jag räknar även kallt med höjd utdelning från dem på 5 kr. 6 kr (3 kr delades ut 2010) är dock min egentliga förhoppning (Kinnevik tog själva emot ca 10 kr 2010). Rapport kommer nästa vecka. Det som inte delas ut vidare har jag fullt förtroende för att det förvaltas väl av Kinnevik självt.

I genomsnitt har Kinnevik lyckats ge en total avkastning på ca 20%/år. Detta tror jag de har kapacitet att fortsätta med länge än. M.a.o. innebär det att varje krona satsad i Kinnevik i teorin fördubblas vart fjärde år.

måndag 7 februari 2011

Europafonder

Här är en sammanställning över Europafonder som kostar max 0,5% i förvaltning samt ej har köp- eller säljavgifter. Ratingen är Morningstars.

Handelsbanken Europafond Index - Europafond Index är en indexfond vars mål är att så nära som möjligt följa avkastningen av Morgan Stanley Capital International Pan Europe Index, som består av drygt 200 stora bolag.
Avgift 0,4%
Rating 3


Swedbank Robur Indexfond Europa - Fonden är en indexfond som följer utvecklingen hos det europeiska börsindexet Dow Jones Stoxx 50 (DJ Stoxx 50).

Avgift 0,4%
Rating 3SEB Europa Indexfond - Lux ack (index) - Fonden placerar i europeiska aktier och aktierelaterade värdepapper.


Avgift 0,4%
Rating 2


Länsförsäkringar Europa Index - Fonden är en indexfond, vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av MSCI Europa som är skapat för att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Västeuropa. Indexet innehåller cirka 500 aktier fördelat på sexton länders aktie- marknader.

Avgift 0,5%
Rating -

söndag 6 februari 2011

Warren Buffets skrivbord

Nedan ser ni en bild av Warren Buffets skrivbord.


Warren Bufet sägs varken ha dator eller mobiltelefon, vilket synes vara fallet om man tittar på hans skrivbord.

Det är inte krom och stål som gäller i inredningen, utan trä, ett mer organiskt, levande material.

Jag har också sett ett TV-inslag en gång från hans kontor. Jag minns att kontoret förutom det ovan sedda också var möblerat med en hörna med en soffa och en eller två fåtöljer samt soffbord, även de i brun-röd aktig, varm nyans (i den riktning stolarna ovan är riktade mot).

Därtill syntes också en bokhylla, full med böcker och på väggarna en ansenlig samling av tavlor och inramade foton, kort et.c. Det var dock inga dyra Monet, eller någon annan typ av konsttavlor. Nej, motiven och korten var hämtade från de egna företagen och hade även kopplingar till Warren Buffets filosofi så som baseball-motiv (Buffet är ett baseball fan, men minns även Buffets jämförelse kring investeringar och baseball). Det kan tänkas också att ett och annat visdomsord satt inramat också men jag är inte säker.


Frånvaron av dator kan ses som att han har inget intresse av att vara konstant uppdaterad på kursrörelserna eller sitter redo för att agera på minuten efter att ha läst en publicerad bokslutskommunike. Antagligen ser Buffet detta bara som onödigt "brus". Är det läge att agera så är omständigheterna sådana att det finns alltid tid till det.

För mig så "lyser" inte kontoret heller av effektivitet (så som en del s.k. moderna kontor ska ge sken av) utan inbjuder till reflektion och eftertanke. Det inbjuder till att ta stunder där man kan sitta själv och läsa och/eller fundera samtidigt som det finns plats för flera att sitta ned och diskutera.

Mängden tavlor, fotografier och kort förmedlar också att det finns saker man ständigt behöver bli påmind om, dag efter dag.

Kanske fotografiet ovan kan påminna om någonting essentielt då det gäller investeringar?

lördag 5 februari 2011

Globalfonder

Passar här på att presentera några globalfonder. Utgångspunkten är att förvaltningsavgiften inte ska vara mer än 0,5% samt att inga köp eller säljavgifter ska förekomma. Ratingen är Morningstars.

De nedan var de jag hittade som uppfyllde kravet på låg förvaltningsavgift. Har du tips på fler så nämn dem gärna.

Danske Invest SRI Global - Denna fond består av de 200, utifrån marknadsvärdet, största företagen som klarat Humanix etiska kriterier noterade i följande geografiska områden: Europeiska Unionen, EFTA, Australien, Kanada, USA, Hong Kong, Singapore och Japan. Dessa kriterier är fastställda ställningstaganden till följande områden: alkohol, tobak, vapen, miljö och mänskliga rättigheter.

Avgift 0,5%
Rating 4

 
Danske Invest Global Index - Indexfond som ger en avkastning som i stort motsvarar utvecklingen för MSCI World Index Free. Fonden placerar i de aktier som ingår i MSCI World Index Free eller i, till dessa aktier, relaterade fondpapper. MSCI World Index Free motsvarar de 100 mest representativa bolagen i världen.
 
Avgift 0,44%
Rating 4SEB Etisk Global Indexfond - Lux utd - Målet för fonden är att genom en bra förvaltning överträffa jämförelseindex och att göra placeringar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som satsar på långsiktigt hållbar utveckling. En placeringskommitté bestående av representanter från fondbolaget och Världsnaturfonden (WWF) svarar för fondens miljöprofil. SEB lämnar varje år ett bidrag motsvarande 12% av fondens förvaltningsarvode till WWF.
 
Avgift 0,4%
Rating 2

 
SPP Aktieindexfond Global Sustainability - SPP Aktieindexfond Global Sustainability en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet Dow Jones Sustainability Group Index exkl. Tobacco, Alcohol, Gambling, Armament and Firearms (DJSGI) med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. DJSGI är ett globalt aktieindex. I detta ingår de 250 - 300 bolag som bäst uppfyller de kriterier för corporate sustainability.
 
Avgift 0,3%
Rating 3

Fortum 4 KV

Fortum redovisar ett resultat före skatt på 285 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2010 (505).
Rörelseresultatet blev 321 miljoner euro (522).
Omsättningen uppgick till 1.902 miljoner euro (1.563).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 euro per aktie (1:00).

Senaste kurs 21,70 euro.  En euro står nu i 8,80 kr.

Jag har inte mycket att kommentera kring detta annat än att kursen är något för hög för att jag ska tycka det är värt att öka.

onsdag 2 februari 2011

AstraZenecas Bokslutsrapport

Minnesnotering angående AZNs Bokslutsrapport.
Försäljningen för hela året var oförändrad i fasta valutakurser (CER) och uppgick till 33.269 MUSD.

Försäljningstillväxt på marknaderna utanför USA (ökning med 7 procent i fasta valutakurser) uppvägde till stor del ett försäljningsbortfall om drygt 1,6 miljarder USD i USA till följd av generisk konkurrens för flera produkter och uteblivna intäkter från vaccinet mot H1N1-influensa.

Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade till mer än 5,1 miljarder USD, en ökning med 16 procent i fasta valutakurser. Försäljningen i Kina ökade till mer än 1,0 miljard USD.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten för hela året var oförändrat i fasta valutakurser och uppgick till 13.603 MUSD.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) för hela året ökade med 5 procent i fasta valutakurser till 6,71 USD.

Redovisad vinst per aktie för hela året ökade med 7 procent i fasta valutakurser till 5,60 USD.

Utdelningen ökade med 11 procent till 2,55 USD för hela året.

Nettoaktieåterköpen uppgick till sammanlagt 2,1 miljarder USD under 2010. Styrelsen tillkännager planer på nettoaktieåterköp på 4 miljarder USD under 2011.

Företagets tidigare prognostiserade antaganden för total försäljning, marginaler och förvaltning av likvida medel för perioden 2010-2014 kvarstår.


David Brennan, koncernchef, kommenterar:

"Vårt resultat 2010 understryker styrkan och uthålligheten i AstraZenecas verksamhet. Trots prispress och förutsedda patentutgångar i USA och Västeuropa ligger våra intäkter i nivå med fjolårets. Pådrivande faktorer har varit en stark försäljning av våra nyckelprodukter och fortsatt tillväxt på tillväxtmarknaderna. Detta resultat, kombinerat med en disciplinerad ledning av verksamheten, har gjort det möjligt för oss att öka vinsten, öka utdelningen och återbetala överskjutande del av likvida medel till aktieägarna genom aktieåterköp."

Slutkurs idag 305,90 kr.

tisdag 1 februari 2011

Ge mig en käftsmäll

Bland det farligaste man kan råka ut för som spekulant i aktier är att ha rätt för ofta.

Man läser, man analyserar, man reflekterar, man fattar beslut, man köper, man säljer... Man kammar hem vinster.

Hur kan detta vara bland det farligaste? Det är ju det spekulation på börsen handlar om.

Sant, men för nästan alla som inte har järnhård disciplin (och de som har det sysslar antagligen inte ens med spekulativa innehav i sin portfölj) så leder sådant till allt större självförtroende, eller det man på engelska kallar "over confident". Större självförtroende leder till att man blir mer riskaptitlig. Mer riskaptit leder till att allt större andelar satsas i placeringar med högre risker.

Rätt som det är, efter ett par år av fina framgångar sitter man med 2/3 av sin portfölj i en högriskaktie. Som ena dagen har superpotential och andra dagen handelsstoppas och sätts i konkurs...

Bland det nyttigaste man kan få under resans gång är en och annan "käftsmäll". Det får en att bibehålla sin ursprungliga plan. Det håller ens eget övermod i schack. Det får en att komma ihåg att risken för att man har eller att det blir fel alltid finns där.

Personligen inbillar jag mig att jag inte tar "käftsmällar" så hårt (men risken finns ju att jag har fel om det). Jag har två anledningar.

Den ena är det som står ovan. Att bli tilltufsad gör så jag inte blir allt för övermodig. Dessutom brukar det alltid finnas någon lärdom att dra av det. Att själv uppleva saker sätter sig i sitt medvetande mycket bättre än att läsa om dem.

Den andra anledningen är diversifikation. Jag grämer mig visserligen om saker inte går som jag tänkt eller om jag förlorar pengar. Dock är min placeringsstrategi sådan att om något enskilt innehav går ned till 0, så gör det inte katastrofala avtryck. Givet att utdelningar fortsätter trilla in från andra innehav så är portföljen snart på samma nivå igen. Diversifikation skyddar mot bolagsspecifika risker. Återkommande systemrisker som t.ex. finanskrascher går inte göra så mycket åt. Man får ta tillfället i akt och köpa för de eventuella likvider man har då.

Så mitt råd är, räds inte en och annan "käftsmäll". Se bara till att du klarar av att resa dig igen när de utdelas. Ska man syssla med boxning så räcker det inte att kunna slå, man måste kunna ta emot också och stå pall.