torsdag 27 september 2012

Köp av Nolato

Ett nytt innehav har letat sig in i portföljen, Nolato. Tidigare inlägg om Nolato finns här: Analys av Nolato

Det jag gillar med Nolato är att det dels står på flera ben dels så är stora delar av verksamheten inte så konjunkturkänslig som man kan förledas tro. Medical som är den del som nu står för drygt halva rörelseresultatet samt den affärsgren som växt mest inom Nolato på senare år är den del som står bäst emot konjunktursvängningar.Även priset anser jag är ok. Min bedömning är att vinsten för 2012 kommer hamna nära 7 kr och utdelningen på ca 5 kr. Det motsvarar i så fall ett P/E på drygt 10 och en direktavkastning på ca 7%. Ser man till 5-årsmedel eller 12 månaders rullande så ligger P/E på ca 12. Naturligtvis kommer resultatet fluktuera framöver, samt så kan min bedömning för 2012 vara för optimistisk, men Nolato bör ändå ha förutsättningar för långsiktig tillväxt och fortsatt goda utdelningar.

Som brukligt är så börjar jag "så smått". Prisvärt kan alltid bli billigare. Det är i alla fall med stort intresse jag kommer fortsätta följa Nolato.

Generellt sett så tycker jag att det finns en hel del som är prisvärt om man tittar runt på olika bolag här i Norden. Undantag finns också naturligtvis. En del bolag tycker jag mig se t.o.m. börja bli något övervärderade. Defensiva bolag så som Axfood och SCA får man i dagens marknadsklimat betala en hel del för. Tittar man på andra sidan Atlanten så vill jag t.o.m. påstå att en del är ganska hutlöst prissatta. Ta t.e.x. en av Nolatos branschkollegor, West Pharmaceutical. Ett helt ok bolag som lyckats avkasta som index de senaste två decennierna, men det är nu prissatt till P/E 23 TTM. Det är väl ändå att begära lite för mycket...

På denna sidan "pölen" tycker jag mig se att det är tvärtom. Många bolag (förutom en del s.k. defensiva) är ganska attraktivt värderade, sett till deras historiska genomsnitt. Vare sig de har högkvarteret i USA eller i Europa så verkar ju de flesta trots allt på en global marknad och har mycket av produktionen på samma ställe, i Asien. Varför då denna skillnad i prissättningen? Är det de s.k. quantitative easing i USA som spökar?

Hur ser du på värderingen USA kontra Europa, defensiva kontra cykliska aktier?

lördag 22 september 2012

Analys av Kabe

En analysen av Kabe utifrån mina ratingkriterier.

Kabe grundades 1958 av Kurt Blomqvist och noterades 1989. Kabe säljer husvagnar och husbilar samt relaterade produkter. Viktigaste märket är just varumärket Kabe som står för halva omsättningen. Kabe är mer av ett premiummärke bl.a. för att det är vinteranpassade produkter. Man är också återförsäljare av de lite billigare märkena Adria och Eximo.  Försäljningen sker dock inte direkt till slutkund utan till drygt tre hundra återförsäljare.

Sverige är Kabes viktigaste marknad och står för 56% av omsättningen. Därefter följer Norge (17%), Finland (9%) och Danmark (9%). En viss försäljning sker också i Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt NYSE.

Kabe är noterat på smallcap och klarar därmed inte kriteriet.


Ägare

Familjen Blomqvist kontrollerar 73% av rösterna.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. Utdelningen för 2011 hamnade på 5 kr/aktie. 5-års medel är 3,70 kr/aktie.Så vitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar. Utdelningsandelen av vinsten har under samma 5-års period varit 43%. Målsättningen är att utdelningarna ska motsvara mellan 30-40% av redovisade resultat.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Kabe är onekligen konjunkturberoende.Man har historiskt sett dock lyckats parera konjunktursvängnignar väl. Kostnadskontroll samt förmågan att dra ned på produktionskapaciteten i tid verkar vara två faktorer som bidragit till detta. 

Trots sin konjunkturkänslighet så anses dock inte bolaget påverkas så starkt av ovanstående faktorer så att det inte ska klara kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Produktutveckling sker naturligtvis. Dock inte i sådan omfattning så att man inte klarar kriteriet. Drygt en halv procent av omsättningen går till utvecklingskostnader.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det gjorde man. Man lyckades även gå med vinst under 2008-2009 trots "svackan". Vinsten 2011 låg på 12,04 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 8,60 kr/aktie. TTM just nu ligger på ca 10 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Eget kapital är på 554,5 miljoner kr och räntebärande skulder på 2,4 miljoner kr. Debt/equity ligger på 0,54 (2011). Även kassan är välfylld och motsvarade 19 kr/aktie (2011).Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 17,2% Eget kapital är på 61,61 kr/aktie (2011)

Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stabil. På 5 år har det växt med drygt 50%. Det har fördubblats under en 7-års period.

Direktavkastningen är just nu på 5,5% och utdelningarna har växt med ca 43% sett över en 5-års period.
Kabe bedöms klarar kriteriet.Ledningen

Alf Ekström är VD. Nils-Erik Danielsson är styrelseordförande. Nämnas kan också att Maud Blomqvist från ägarfamiljen sitter med i styrelsen samt VD:n för Holmgrens bil, Benny Holmgren .Både VD som styrelseordförande har suttit med länge i bolaget.

Jag har inte funnit någon anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja.Det är också fullt möjligt att själv inspektera bolagets produkter hos närmsta återförsäljare.Marknadsmakt och marknadssituation

Kabe har drygt 20% av husvagnsmarknaden i Sverige. Konkurrenterna är bl.a. Hobby (Europas största husvagnstillverkare), Cabby och Polar. Inom segmentet husbilar har man enbart ca 5% av marknaden.Konkurrenterna här är bl.a. Burstner, Detleffs och Hymer.

Husvagns och husbilsförsäljning är, trots Kabes goda finansiella ställning, ingen dans på rosor. En tysk aktör gick nyligen i konkurs (startades upp igen av nya ägare dock)  och de andra svenska aktörerna har fått se sig stå med minskad försäljning.

Konkurrensen är stark och jag ser inte att Kabe skulle ha någon speciell "moat" eller möjlighet att vara prissättare inom branschen.

Kabe anses inte klara kriteriet.

Etiska aspekter

Jag har inga problem med husvagnar och husbilar.Kabe får godkänt på 10 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: A.


Slutsats

Med ratingen A så är min syn på Kabe lätt positiv. Kabe är ett bolag som uppfyller de flesta kvalitativa kriterier. Man får dock vara observant på Kabes konjunkurkänslighet samt att bolaget ej verkar ha någon egentlig marknadsmakt. Kabe är dock så pass intressant att bolaget sätts på bevakningslistan.

Den närmsta tiden så ser efterfrågan ut att vara tämligen låg på husvagnar och husbilar, därav den nuvarande värdering.Noteringar kring nuvarande värdering

Kabes kurs 23/9 2012: 91 kr (Topp 3 år ca 150 kr, botten ca 75 kr)

PE 7,6
PE3 9,4

Direktavkastning 5,5%


Vad är din syn på Kabe?

onsdag 19 september 2012

En titt över axeln på ODIN fonder

Ibland kan det vara intressant att se vad olika fonder gjort för någonting med sina innehav eller hur de ser på tillståndet i sina portföljer. Jag har tagit en titt på ODIN fonder och deras fonder. Främst är det ODIN Norden, ODIN Finland, ODIN Norge och ODIN Sverige som tilldrar mitt intresse, men även ODIN Europa, ODIN Global och ODIN Emerging Markets kan vara av allmängiltigt intresse.
Anledningen att jag är intresserad av just ODIN fonder är för att de beskriver sig med orden:

"ODIN är en utpräglad värdeförvaltare, vilket betyder att vi inriktar oss på solida och undervärderade bolag. Våra förvaltare lägger inte så stor vikt vid aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Genom att istället fokusera på företagets verkliga värde och alltid investera med ett långsiktigt perspektiv reducerar vi riskerna och ökar avkastningsmöjligheterna på sikt. 

Alla våra investeringsbeslut fattas mot bakgrund av egna, ingående företagsanalyser som baseras på en rad olika källor, bland annat företagsbesök och samtal med företagens ledningsgrupper. 

Strategin har fungerat väl sedan start. De senaste tio åren har majoriteten av våra fonder presterat bättre än index." 

Börjar vi då med ODIN Norden så är deras fem största innehav Wilh. Wilhelmsen Holding B, Volvo, Subsea 7, Solstad Offshore och Kongsberg. Vi delar m.a.o. ett innehav (Kongsberg) men Kongsberg är inget som lyfts fram i senaste rapporten. Istället lyfts det fram att man sålt det mesta av sitt innehav i Gjensidige då värderingen börjar kännas ansträngd. Istället har man riktat in sig mot DnB som är en ny position i portföljen.

I ODIN Finland är de fem största innehaven Sampo, Huhtamäki, TeliaSonera, Nokian Renkaat/Tyres och Fortum. Man har passat på att minska sitt innehav i byggföretaget Lämminkainen då man tydligen velat realisera en kursvinst. Man har fortsatt exponering mot byggektorn via YIT, Cramo och Ramirent. Emballageföretaget Huhtamäki nämns som ett av portföljens kärninnehav och att de utvecklar sig som enligt förväntan.

Går vi till ODIN Norge så återfinns Statoil, Yara, Det Norskeoljeselskap, Subsea 7 och Kongsberg bland topp 5. Här delar vi då två gemensamma intressen (Yara och Kongsberg). Även ODIN Norge har minskat sitt innehav i Gjensidige. Man nämner också att: "Den norska marknaden handlas nu till kurser på P/E 10,4 och P/B 1,5. Det är attraktiva nivåer som historiskt sett har gett investerarna god avkastning i ett senare skede. Siffrorna ska dessutom ses i ljuset av att räntorna lär ligga kvar på låga nivåer."

ODIN Sverige har Nordea, Addtech, Hexpol, Sweco och Beijer Alma i toppen (Beijer Alma finns även i min portfölj). Man sålde av en del av sitt SCA innehav. Detta är precis så som jag själv gjorde. Kanske har vi ungefär samma syn på bolaget och dess nuvarande värdering? ODIN Sverige utrycker sig i.a.f. med orden "Efter den goda kursutvecklingen i sommar ligger kursen dock ganska nära vår riktkurs och vi har således minskat positionen eftersom vi bedömer att andra företag i portföljen har större uppsida." Inför framtiden så lägger man en del fokus på den starka kronan i relation till euron. Man gör antagandet att det förhållandet kommer bestå ännu ett tag och menar på att det kan komma att skapa problem för i synnerhet stål- och skogsföretagen.

Riktar vi nu blicken från de Norden-inriktade fonderna och tar en titt på ODIN Europa så ger det vid handen att tyska mjukvaruföretaget SAP AG, Rolls-Royce, Unilever, kabeltillverkaren Prysmian och bryggeriföretaget Anheuser-Busch är de största innehaven där. Man har börjat köpa i schweiziska klockföretaget Swatch. Man sätter stor tilltro till bolaget: "Enligt vår uppfattning har Swatch en stark ledning med en tydlig långsiktig strategi. Företaget har inga skulder och skapar god avkastning år efter år med god  försäljningsökning, höga marginaler och ett starkt kassaflöde. På sistone har aktien fallit på grund av oro för att klockförsäljningen i Kina ska mattas av. Vi menar att nedgången har gett oss ett utmärkt tillfälle att köpa en kvalitetsaktie till vrakpris." På säljsidan har man sett till att sälja Daimler, Fortum och Telefonica: "Telefonica har varit en stor besvikelse i år. Företaget har problem inte bara i Spanien utan även i Sydamerika där de är mycket stora. Vårt ursprungliga investeringsbeslut grundades framför allt på uppfattningen att Telefonica skulle växa i Sydamerika, men förväntningarna har inte infriats. Fortum är ett bra företag men har problem med att de låga energipriserna satt press på marginalerna. I juli valde vi också att gå ur Daimler för att koncentrera vår bilexponering till ett litet antal solida leverantörer som vi anser vara mycket attraktivt  prissatta."

ODIN Global har Samsung, Kerry Group, Tenaris, Oracle och Henkel som största innehav. Man har sålt bryggeriföretaget Coca Cola Femsa men sätter stor tilltro till irländska Kerry Group. Liksom bl.a. Skagen fonder så gillar man också Samsung.

ODIN Emerging Markets fem största innehav är brasilianska kraftföretaget Cemig, MTN Group, Semen Gresik, Samsung och Bidvest.
Vad anser du om ODIN fonders innehav? Kan det finnas något där som man själv bör titta närmre på? Är man betjänt av att hålla sig ajour med hur olika fondförvaltare agerar, tycker och tänker?

Checklista - ROE och tillväxt av det egna kapitalet

Denna delen handlar om avkastning på eget kapital (ROE - return of equity). Vill se att den ligger över 15% i medel över de senaste 10 års perioden.


 

Det är ett mått på hur väl bolaget förvaltar sina egna pengar - sitt egna kapital - för att skapa vinster i bolaget.ROE-procenten får man helt enkelt genom att dividera vinsten med det egna kapitalet. Ett bolag som gör 200 milj i vinst och har 1000 milj kr som eget kapital i sin balansräkning har m.a.o. en ROE på 20%.

ROE kan lätt ändras genom att bolaget tar sig an mer skulder. D.v.s. skapar mer finansiell hävstång. Därav är balansräkningen någonting som är viktigt att kolla på. Bolag som har lite eget kapital men stora skulder kan få mycket hög ROE, men dessa upptäcks när man går igenom balansräkningen.

Del-kriteriumet gäller dock inte investmentbolag av samma anledning som vinstredovisning blir udda i sammanhanget (se punkten om vinster).

Den andra delen handlar om tillväxten på det egna kapitalet. Om det egna kapitalet per aktie växer. Jag vill se en genomsnittlig tillväxt på 5% per år de senaste 10 åren.

Varför använder jag ett sådant här mått? Jo för det ger en fingervisning om hur väl bolaget förvaltar sina vinster och huruvida verksamheten ger god lönsamhet baserat på det egensatsade kapitalet.

Redovisade vinster är pengar som i bolagsredovisning hamnar i det egna kapitalet. Pengar som bolaget är fria att använda till att lägga på hög, investeringar eller utdelningar. Ett bolag som drivs effektivt har i regel hög och ihållande bra ROE. Pengar som inte behövs delas troligen ut till aktieägare (annars skulle de skvalpa runt i det egna kapitalet och över tid sänka ROE) och vinstpengar investeras för att skapa fortsatta framtida vinster.

Många pengamaskiner förenar ofta låg skuldsättning med hög ROE.

 Hur ser du på return of equity/avkastning på eget kapital?
söndag 16 september 2012

Private Equity

Private Equity saknar egentligen en bra svensk översättning men avser former av investeringar i onoterade bolag (private) i motsatts till de börsnoterade (public). Det finns också olika typer av private equity investeringar vilket bidrar till att begreppet har en ganska bred betydelse.

Venture capital eller riskkapital är investeringar i nystartade bolag som har stor utvecklingspotential, ofta kopplat till någon form av ny teknologi eller biomedicin. Bolagen tenderar att vara små och risknivån hög.

Growth capital eller tillväxtsinvesteringar är investeringar i mer mogna bolag men som står inför ett större kapitalbehov för att kunna expandera. Bolagen kan ofta redan som de är generera vinster och positivt kassaflöde men för att kunna växa i eller på nya marknader krävs en kapitalstark samarbetspartner. Genom att sälja en del av sitt bolag till ett Private Equity bolag så får bolaget den möjligheten.

Leveraged buy outs, LBO, eller skuldsatta utköp, bygger på att hitta bolag med en stor utvecklingspotential. Dessa bolag tenderar att vara större och mer mogna men ett Private Equity bolag ser möjligheter till att göra goda affärer i det. En LBO går till som så att Private Equity bolaget använder en del av sitt egna kapital i kombination med lån för att förvärva bolaget. Sedan genomför man en del åtgärder som t.ex. byta ut ledningen sälja en del tillgångar m.m. Syftet är att utveckla bolaget, höja "värdet". Om bolaget förvärvades för 110 miljoner kr, 20 miljoner från egen kassa och 90 miljoner i lån, och sedan säljs för 130 miljoner så görs därmed en vinst (oaktat ränteutgifter) på 20 miljoner kr. Ofta betalas inte lånet av utan det ligger kvar hos det förvärvade bolaget och betalas av över tid med det kassaflöde den rörelsen genererar. Lånen där bidrar också till att hålla vinsten på resultaträkningen (och därmed skatten) nere då räntekostnader är avdragsgilla.

Special situations eller specialsituationer är affärsoperationer då man t.ex. satsar på att finansiera en "turn around" för att få till en vändning hos ett bolag med negativ affärsutveckling.  

Infrastructure eller infrastruktursatsningar är investeringar i offentliga saker så som vägar, broar, flygplatser. Ofta öppnar sig dylika affärstillfällen när stater privatiserar affärsområden som tidigare skötts av det offentliga.En annan egenskap för private equity är att man satsar på tillgångar som man avser tjäna på genom en "exit" efter en viss tid samt att man är aktiv ägare för att kunna utveckla verksamheten.

Jämför man med t.ex. en del hedgefonder så är deras perspektiv kortare samt så är de passiva ägare d.v.s. de engagerar sig inte i rörelsen eller försöker utveckla den på samma sätt.

Jämför man med t.ex. en del investmentbolag så är deras perspektiv generellt längre samt så är deras primära mål inte att tjäna på en "exit" utan att att ta del av de underliggande bolagens vinster och förvalta dem.

Avkastning inom privat equity sker oftast genom en av tre olika metoder. Två avser "exit" och en hur man fortlöpande kan generera avkastning.

Notering - Aktier i bolaget börsnoteras. Oftast delvis så att privat equity bolaget kan behålla en del av det (inklusive kontroll ytterligare ne tid) för senare försäljning.

Försäljning - Bolaget säljs till ett annat bolag. Oftast då, man i kombination med att man får tillräckligt betalt, ser att man inte kan tillföra mer till bolagets utveckling utifrån de förutsättningar man själv har.

Rekapitalisering - Pengar distributueras till private equity bolaget från innehavsbolaget. Antingen genom att en del av rörelsens vinst går dit i egenskap av utdelningar eller att bolaget, i och med att det håller en viss nivå på skuldsättningen, ger en sådan utdelning som del i en om-finansieringsplan. Eftersom man ofta inte vill deklarera för höga vinster i innehaven så används lån och ränteavdrag gärna för att få ned resultatet. Detta drabbar dock inte private equity bolaget som får del av kassaflödet.

Ratos brukar sägas vara en blandning mellan private equity och investmentbolag och därtill läggas i samma fack som investmentbolag. Jag håller inte med. Till sin natur är Ratos rätt och slätt ett private equity bolag.

Kinnevik däremot är ett bolag som jag tycker mig se utvecklas i en riktning mer och mer mot private equity hållet. Där skulle man möjligtvis kunna prata om en blandning mellan private equity och investmentbolag.

Hur ser du på private equity branschen?


lördag 15 september 2012

Endgame

Boken Endgame: The End of the Debt Supercycle and How it Changes Everything  är skriven av John Mauldin och Jonathan Tepper.
"The Endgame" är den period som sägs komma efter den supercykel (The Debt Supercycle) på ca 60 år där skuldsättningen kunnat ständigt öka hos den privata sektorn och för en del stater i västvärlden. En cykel som nådde sin ände vid finanskrisen 2007-2008.


"The Endgame" är m.a.o. utvecklingen därefter då stater tar sig an mer och mer skuld i ett försök att hantera efterverkningarna av "The Debt Supercycle" d.v.s. ett försök att överföra skuldbördan från den privata sektorn till den offentliga, till dess att man når en kritisk punkt då andra åtgärder kommer krävas.

Mauldin och Tepper menar bl.a. på att politikerna kommer få det svårt att ta de bra långsiktiga besluten då de i egenskap av folkvalda kommer behöva ta mer kortsiktiga beslut för annars kommer de bytas ut vid nästa val.

De lyfter också några saker som USA bör göra, även om de inte är populära bland väljarna, för att bättre kunna hantera situationen. Några av dem är att:

Införa åtgärder som befrämjar en mer tillverkningsorienterad ekonomi ala Tysklands istället för den nuvarande som är allt för beroende av inhemsk konsumtion, fastigheter och finansbranschen.

Göra om systemet för Medicare, Medicaid och Social Security då kostnaderna ej kommer kunna bäras.

Få amerikanarna att låna mindre och spara mer.

Höja skatter på bensin för att på sikt minska beroendet av import samt öka utbyggnaden av kärnkraft.

Mauldin och Tepper menar också att när stater blir för kraftigt belånade, så som kommer att ske i ett försök att hantera efterdyningarna av "The Debt Supercycle", så finns det tre utvägar som stater historiskt använt sig utav: Inflation, devalvering och skuldavskrivning. Vi kommer få se dessa tre lösningar även denna gång även om olika stater kan välja lite olika lösningar. Vanligaste lösningen har dock varit att skapa inflation.

Utvecklingen i "The Endgame" ser de som att först kommer vi få en period av deflation, följt av en period av ganska kraftig inflation (det troligaste valet för bl.a. USA). Några specifika investeringsråd av typen vilka bolag man ska äga ges ej heller annat än att man bör ha denna utveckling i åtanke.

Man kan sammanfatta den med att det är en ganska pessimistisk syn som författarna ger sett till ett kort- till medellångt tidsperspektiv, 1-10 år, medan det ser ljusare ut om man tänker sig bortom den horisonten. Endgame är ingen domedagsbok så det handlar inte om att bunkra upp med konserver.

Om 10 år har vi kanske svaret på om de fick rätt.

Vad tror du annars om makroekonomins utveckling det närmaste decenniet? Om vi kommer få se en tid av deflation som sedan följs av inflation hur kommer det påverka aktiers värdering? Ska man köpa eller sälja aktier i en sådan miljö? Ska man alls bekymra sig om makroekonomi?

tisdag 11 september 2012

Kurslitteratur inom Aktiekunskap

Efter att ha tittat på vad för läsning Bill Ackerman rekommenderar så kikade jag runt lite på vad det erbjuds för kurser inom den akademiska världen (kurser som ger högskolepoäng, ej via Aktiespararna, Medborgarskolan m.fl..) som behandlar aktiekunskap, eller anknytande områden (Redovisning, Corporate Finance, Mikroekonomi m.m.). Det är naturligtvis ett jättebrett område men nedan följer ett axplock av böcker som ingår i dylika kurser på några olika svenska universitet. Även om det naturligtvis skiljer sig något från kurs till kurs så är de förhoppningsvis relativt representativa på vad som är gångbart som kurslitteratur i den akademiska världen.Årsredovisning i aktiebolag och koncerner av Rune Lönnqvist. "Författarens ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg för att läsa årsredovisningar. Som läsare av årsredovisningar är det viktigt att vara orienterad om huvuddragen i de värderingsregler som numera används i svenska årsredovisningar. Fokus i boken ligger på regelverket för de börsnoterade företagen men även regler för onoterade bolag behandlas."

Kalkylering för produkter och investeringar  av Rune Lönnqvist m.fl. "Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Författarna försöker skapa förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. En teoretisk modell introduceras som sedan utvecklas för praktiska tillämpningar i produktkalkylering, investeringskalkylering,projektkalkylering och prissättning i olika konkurrenssituationer."

Resultat, kapital och kassaflöden  av Dag Smith "Boken ger en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. Den betonar sambandet mellan intäkter och kostnader å ena sidan och förändringen av företagets nettotillgångar (tillgångar minus skulder) å den andra. När dessa samband klargjorts behandlas innebörden av begreppet eget kapital och tekniken dubbel bokföring. Den senare ses som ett sätt att beskriva de samband som behandlats tidigare i boken. Vidare behandlas resultatmätning i tillverkande företag och boken avslutas med ett kapitel om kassaflödesanalys och nyckeltal." 

Allt du behöver veta om aktier  av Ingvar Karlsson. "Idag äger i stort sett alla svenskar aktier, antingen direkt eller indirekt via fonder. Grundläggande kunskaper om aktier gör aktieägandet intressantare och förhoppningsvis också lönsammare. Syftet med Allt du behöver veta om aktier är att läsaren verkligen ska lära sig det väsentliga om aktier."

Investerarens uppslagsbok  av Jonas Bernhardsson. "Investerarens uppslagsbok är det enda svenska uttömmande uppslagsverket inom börs och finans. Boken spänner över de flesta svenska ord samt en mängd internationella begrepp som sällan bemödas översättas till svenska. Drygt 2 100 svenska och internationella ord och begrepp förklaras utförligt."

Tradinghandboken  av Johnny Thorssell och Peter Nilsson. "Tradinghandboken bör läsas av alla som vill handla med aktier i ett kortare tidsperspektiv. Tradinghandboken handlar om kortsiktig handel (trading) med aktier och aktierelaterade värdepapper. I boken förklaras på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt hur tradern ska resonera under hela tradingprocessen: från att välja ut aktier till att följa upp affärens utfall." 

De ekonomiska ideernas historia  av Martin Kragh. "Människan har genom alla tider resonerat kring ekonomiska fenomen. Denna bok spårar framväxten av ett ekonomiskt tänkande genom historien, från dess tidigaste rötter i filosofi, juridik och teologi. Vi lär känna några av ämnets mest namnkunniga representanter - som Adam Smith, Thomas Malthus och John Maynard Keynes - men även mindre uppmärksammade tänkare som Ibn Khaldun, Henry Thornton och Joan Robinson." 

Företagsvärdering med fundament analys  av Henrik Nilsson m.fl. "Denna bok behandlar ämnet företagsvärdering och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller som finns tillgängliga för värdering av företag och aktier presenteras utförligt. Boken behandlar bland annat diskonteringsmodeller baserade på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinster, substansvärderingsmodeller, samt ett antal förenklade modeller för avkastningsvärdering, t.ex. jämförande värdering."

Investment Valuation  av Aswath Damodaran. "The definitive source of information on all topics related to investment valuation tools and techniques. Valuation is at the heart of any investment decision, whether that decision is buy, sell or hold. But the pricing of many assets has become a more complex task in modern markets, especially after the recent financial crisis. In order to be successful at this endeavor, you must have a firm understanding of the proper valuation techniques." 

Principles of Microeconomics  av Ben Bernanke m.fl. "Now with an increased focus on international trade, this microeconomic principles book is suitable for all undergraduate economics students."

Arbitrage Theory in Continuous Times  av Tomas Björk. "The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus."

Corporate Decision-making with Macroeconomic Uncertainty  av Lars Oxelheim m.fl. "This Macroeconomic Uncertainty Strategy, or MUST, enhances firm value by allowing management and external stakeholders to distinguish between changes in the intrinsic competitiveness of the firm and changes in performance caused by macroeconomic fluctuations. These fluctuations, manifested as changes in exchange rates, interest rates, and inflation rates, are beyond management's control, but they have a substantial impact on performance.The book includes methods to identify the impact of these fluctuations, to develop strategies for macroeconomic risk management, to develop reports to external stakeholders, to evaluate the relative performance of subsidiaries and business units in multinational companies, and to evaluate performance as part of the due diligence process in an M & A context."


Åsikter? Har du läst någon av dem? Duger ovanstående som en bra start för någon som vill få en bred inblick i aktier och relaterade ämnen? Rekommenderar du någon annan bok? Har man någon nytta av högskolekurser relaterade till aktier/redovisning/finanser och vad i så fall har man mest nytta av om man vill bli en bättre "aktiesparare"?

måndag 10 september 2012

Medelklass utan medel

Jag tog nyligen del av en intressant rapport angående svenskars sparande från Länsförsäkringar. Rapporten i original finner du här: Sparrapport - Länsförsäkringar

Undersökningen gällde svenskar i åldern 20-69 år.


En skrämmande detalj i undersökningen är att andelen som inte har något sparande alls har vuxit från då man gjorde undersökningen senast 2010.

En av frågorna undersökningen sökte svar på var "Hur stort sparkapital har du idag utöver det värde som finns i bostaden?"

Svaret blev som följer:

13% Inget alls
8% 1-6.000 kr
7% 6.001-10.000 kr
6% 10.001-20.000 kr
11% 20.001-40.000 kr
11% 40.001-70.000 kr
11% 70.001-120.000 kr
33% Mer än 120.000 kr

Knappt en fjärdedel ser alltså ut att ha mindre än 10.000 kr i sparbuffert d.v.s. kan täcka en händelse så som att behöva byta ut frysen.En annan av frågorna var "Hur mycket sparar du per månad exklusive pensionssparande?"

Svaret blev som följer:

19% Inget alls
10% 1-300 kr
11% 301-500 kr
16% 501-1.000 kr
16% 1.001 -2.000 kr
18% 2.001-5000 kr
5% 5.001-8.000 kr
3% 8.001-10.000 kr
2% Mer än 10.000 kr

Länsförsäkringar lyfter också fram någonting som den troliga orsaken till att sparandet försämrats, nämligen ökade boendekostnader:

"En viktig faktor bakom det minskade sparandet, och de minskade marginalerna, borde vara de svenska hushållens ökade boendekostnader. Även om boendekostnaderna, det vill säga kostnaderna för boende inklusive uppvärmning och el, har minskat något sedan mitten på 1990-talet då låneräntan var som högst, så utgör boendekostnaden en högre andel av hushållens konsumtion idag jämfört med decennierna innan 1990-talet. 

Att boendekostnaden ligger på en relativt högre nivå idag har förmodligen bland annat sin förklaring i den kraftigt ökade belåningen av bostaden de senaste åren i Sverige. Statens Bostadskreditnämnds internationella jämförelse från februari 2011 visade att Sverige var det land där bostadslånen som andel av de totala skulderna ökade allra snabbast jämfört med övriga europeiska länder som ingick i studien. De skulder som inte är bostadslån utgör idag omkring 40 procent av den disponibla inkomsten, vilket är ungefär detsamma som för två decennier sedan. Bostadsskulderna har dock ökat från 50 procent år 1995 till 120 procent av den disponibla inkomsten år 2010. På grund av en totalt högre belåning bland svenska hushåll så har den generellt lägre räntan alltså inte skapat utrymme varken för betydande lägre boendekostnader eller ett ökat sparande."
Om Länsförsäkringarnas rapport ger en någorlunda rättvis bild över utvecklingen så kan jag inte påstå att det ser ut att ha gått åt rätt håll precis. Det blir lite svårt ge mina egna åsikter och kommentarer på vad jag tycker bör göras utan att det blir politiskt färgat. Även om jag har en del starka åsikter kring ditten och datten så försöker jag ändå inte få med det i bloggen då det inte bloggens syfte. Jag kan väl i alla fall säga så här, att jag tycker mindre energi bör läggas på att driva igenom reformer som ISK, Tobin-skatter etc och mer på hur man kan gynna vanligt sparande bland gemene man. 

Vad är dina tankar kring rapporten?

Analys av Nolato

En analysen av Nolato utifrån mina ratingkriterier.

Nolato är en underleverantör som erbjud­er produkter och produktsystem baserade på polymera material som plast, silikon, TPE och gummi.

Nolato har tre affärsområden, Medical, Telecom och Industrial. Affärsområdena står för ca 1/3 var av omsättningen dock med lite olika påverkan på resultat. Telecom har fått se sitt resultat sjunka kraftigt under sista tiden. Medical är tämligen konjunkturokänslig medan de två andra affärsområden är mer volatila till sin natur. 2011 stod Medical för ungefär halva rörelseresultatet.

Medical levererar produkter och system inom medicinteknik och läkemedel samt förpackningar för läkemedel och kosttillskott. Exempel på kunder är AstraZeneca, Gambro och Novo Nordisk.

Telecom levererar bl.a. delsystem till mobiltelefoner. Exempel på kunder är Huwei, Nokia och Motorola

Industrial levererar bl.a. delssytem till industrikunder inte minst fordonsindustrin. Exempel på kunder är Husqvarna, IKEA och Volvo.
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja Nolato är noterat på midcap.


Ägare

Familjen Jorlen kontrollerar 24% av rösterna, familjen Paulsson kontroller 20,6% och familjen Boström 19,6%. Andra större intressenter är Lannebo fonder och Svolder.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. Utdelningen för 2011 hamnade på 5 kr/aktie. 5-års medel är 3,95 kr/aktie. Nolato aktien har oftast en relativ god direktavkastning. Medel för senaste 5-årsperioden är en direktavkastning på 7,3%.Så vitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man uppvisar trots att en del affärsområden är konjunkturkänsliga en ganska stabil verksamhet. Telecom-segmentet har ett större beroende av några enstaka kunder än de andra segmenten

Min bedömning är att bolaget klarar kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nolato levererar utrustning i enlighet med kundernas tekniska specifikationer och kvalitetskrav. De största riskerna finns troligen vid uppstart av nya projekt. Nolato belastas dock inte av en massa R&D kostnader (produktutveckliongskostnader tillsammans med kunder motsvarade ca 0,7% av omsättningen 2011) så bedömningen får bli att Nolato anses klara kriteriet.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det  har man lyckats med. Vinsten 2011 låg på 5,02 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 5,86 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Debt/equity ligger på 0,86 (2011) och andelen räntebärande skulder är som synes lägre än det egna kapitalet. 


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 14,5% Eget kapital är på 44 kr/aktie (2011)

Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stabil. På 5 år har det växt med drygt 33%.

Direktavkastningen är just nu på 7,1% och utdelningarna har visserligen varierat något från år till år men varit tämligen god då den växt med ca 67% sett över en 5-års period. Dock förväntar jag mig inte att den utvecklingen ska fortsätta från nuvarande nivåer då bolagets vinster inte följt med upp på samma sätt.Bolaget bedöms klarar kriteriet.Ledningen

Hans Porat är VD. Fredrik Arp är styrelseordförande. Personer från de tre ägarfamiljerna sitter naturligtvis också med. Nämnas speciellt bör väl i alla fall Erik Paulsson (Peab, Skistar m.fl.) 

Jag har inte funnit någon anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja.Marknadsmakt och marknadssituation

Nolato ter sig som ett välskött bolag.

Kunderna utgör till största del stora, internationella jättar. I det sammanhanget, som underleverantör, så betvivlar jag att man har så mycket marknadsmakt.

Positivt är dock att man inte är nischad mot ett enda område utan har flera ben att stå på. Man verkar också ha det mesta av produktionen i lågkostnadsländer redan. Något som antagligen är en förutsättningen för att man i dagens ekonomi ens ska kunna verka som underleverantör.

Den sammantagna bedömning blir dock att bolaget inte klarar kriteriet. Någon speciell "edge" framför andra underleverantörer har jag ej funnit. Man har dock lyckats navigera hjälpligt på ett stormigt hav. Detta trots att sjunkande försäljningar bland befintliga kunder verkar ha slagit hårt mot Nolatos Telecom-segment.

Bland Nolatos konkurrenterna kan nämnas Foxconn, Nypro, West Pharmaceutical och Philips-Medisize.

Etiska aspekter

Helt okNolato får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min syn på Nolato positiv. Nolato är ett bolag som uppfyller de flesta kvalitativa kriterier. Man får dock vara observant på dess något cykliska natur och att bolaget i egentlig mening verkar sakna s.k. "moat". Nolato lämpar sig för närmare studium.Noteringar kring nuvarande värdering

Nolato kurs 9/9 2012: 70 kr (Topp 3 år ca 90 kr, botten ca 50 kr)

PE 13,9
PE3 12,5

Direktavkastning 7,1%


Vad är din syn på Nolato?