torsdag 27 september 2012

Köp av Nolato

Ett nytt innehav har letat sig in i portföljen, Nolato. Tidigare inlägg om Nolato finns här: Analys av Nolato

Det jag gillar med Nolato är att det dels står på flera ben dels så är stora delar av verksamheten inte så konjunkturkänslig som man kan förledas tro. Medical som är den del som nu står för drygt halva rörelseresultatet samt den affärsgren som växt mest inom Nolato på senare år är den del som står bäst emot konjunktursvängningar.Även priset anser jag är ok. Min bedömning är att vinsten för 2012 kommer hamna nära 7 kr och utdelningen på ca 5 kr. Det motsvarar i så fall ett P/E på drygt 10 och en direktavkastning på ca 7%. Ser man till 5-årsmedel eller 12 månaders rullande så ligger P/E på ca 12. Naturligtvis kommer resultatet fluktuera framöver, samt så kan min bedömning för 2012 vara för optimistisk, men Nolato bör ändå ha förutsättningar för långsiktig tillväxt och fortsatt goda utdelningar.

Som brukligt är så börjar jag "så smått". Prisvärt kan alltid bli billigare. Det är i alla fall med stort intresse jag kommer fortsätta följa Nolato.

Generellt sett så tycker jag att det finns en hel del som är prisvärt om man tittar runt på olika bolag här i Norden. Undantag finns också naturligtvis. En del bolag tycker jag mig se t.o.m. börja bli något övervärderade. Defensiva bolag så som Axfood och SCA får man i dagens marknadsklimat betala en hel del för. Tittar man på andra sidan Atlanten så vill jag t.o.m. påstå att en del är ganska hutlöst prissatta. Ta t.e.x. en av Nolatos branschkollegor, West Pharmaceutical. Ett helt ok bolag som lyckats avkasta som index de senaste två decennierna, men det är nu prissatt till P/E 23 TTM. Det är väl ändå att begära lite för mycket...

På denna sidan "pölen" tycker jag mig se att det är tvärtom. Många bolag (förutom en del s.k. defensiva) är ganska attraktivt värderade, sett till deras historiska genomsnitt. Vare sig de har högkvarteret i USA eller i Europa så verkar ju de flesta trots allt på en global marknad och har mycket av produktionen på samma ställe, i Asien. Varför då denna skillnad i prissättningen? Är det de s.k. quantitative easing i USA som spökar?

Hur ser du på värderingen USA kontra Europa, defensiva kontra cykliska aktier?

lördag 22 september 2012

Analys av Kabe

En analysen av Kabe utifrån mina ratingkriterier.

Kabe grundades 1958 av Kurt Blomqvist och noterades 1989. Kabe säljer husvagnar och husbilar samt relaterade produkter. Viktigaste märket är just varumärket Kabe som står för halva omsättningen. Kabe är mer av ett premiummärke bl.a. för att det är vinteranpassade produkter. Man är också återförsäljare av de lite billigare märkena Adria och Eximo.  Försäljningen sker dock inte direkt till slutkund utan till drygt tre hundra återförsäljare.

Sverige är Kabes viktigaste marknad och står för 56% av omsättningen. Därefter följer Norge (17%), Finland (9%) och Danmark (9%). En viss försäljning sker också i Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt NYSE.

Kabe är noterat på smallcap och klarar därmed inte kriteriet.


Ägare

Familjen Blomqvist kontrollerar 73% av rösterna.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. Utdelningen för 2011 hamnade på 5 kr/aktie. 5-års medel är 3,70 kr/aktie.Så vitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar. Utdelningsandelen av vinsten har under samma 5-års period varit 43%. Målsättningen är att utdelningarna ska motsvara mellan 30-40% av redovisade resultat.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Kabe är onekligen konjunkturberoende.Man har historiskt sett dock lyckats parera konjunktursvängnignar väl. Kostnadskontroll samt förmågan att dra ned på produktionskapaciteten i tid verkar vara två faktorer som bidragit till detta. 

Trots sin konjunkturkänslighet så anses dock inte bolaget påverkas så starkt av ovanstående faktorer så att det inte ska klara kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Produktutveckling sker naturligtvis. Dock inte i sådan omfattning så att man inte klarar kriteriet. Drygt en halv procent av omsättningen går till utvecklingskostnader.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det gjorde man. Man lyckades även gå med vinst under 2008-2009 trots "svackan". Vinsten 2011 låg på 12,04 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 8,60 kr/aktie. TTM just nu ligger på ca 10 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Eget kapital är på 554,5 miljoner kr och räntebärande skulder på 2,4 miljoner kr. Debt/equity ligger på 0,54 (2011). Även kassan är välfylld och motsvarade 19 kr/aktie (2011).Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 17,2% Eget kapital är på 61,61 kr/aktie (2011)

Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stabil. På 5 år har det växt med drygt 50%. Det har fördubblats under en 7-års period.

Direktavkastningen är just nu på 5,5% och utdelningarna har växt med ca 43% sett över en 5-års period.
Kabe bedöms klarar kriteriet.Ledningen

Alf Ekström är VD. Nils-Erik Danielsson är styrelseordförande. Nämnas kan också att Maud Blomqvist från ägarfamiljen sitter med i styrelsen samt VD:n för Holmgrens bil, Benny Holmgren .Både VD som styrelseordförande har suttit med länge i bolaget.

Jag har inte funnit någon anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja.Det är också fullt möjligt att själv inspektera bolagets produkter hos närmsta återförsäljare.Marknadsmakt och marknadssituation

Kabe har drygt 20% av husvagnsmarknaden i Sverige. Konkurrenterna är bl.a. Hobby (Europas största husvagnstillverkare), Cabby och Polar. Inom segmentet husbilar har man enbart ca 5% av marknaden.Konkurrenterna här är bl.a. Burstner, Detleffs och Hymer.

Husvagns och husbilsförsäljning är, trots Kabes goda finansiella ställning, ingen dans på rosor. En tysk aktör gick nyligen i konkurs (startades upp igen av nya ägare dock)  och de andra svenska aktörerna har fått se sig stå med minskad försäljning.

Konkurrensen är stark och jag ser inte att Kabe skulle ha någon speciell "moat" eller möjlighet att vara prissättare inom branschen.

Kabe anses inte klara kriteriet.

Etiska aspekter

Jag har inga problem med husvagnar och husbilar.Kabe får godkänt på 10 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: A.


Slutsats

Med ratingen A så är min syn på Kabe lätt positiv. Kabe är ett bolag som uppfyller de flesta kvalitativa kriterier. Man får dock vara observant på Kabes konjunkurkänslighet samt att bolaget ej verkar ha någon egentlig marknadsmakt. Kabe är dock så pass intressant att bolaget sätts på bevakningslistan.

Den närmsta tiden så ser efterfrågan ut att vara tämligen låg på husvagnar och husbilar, därav den nuvarande värdering.Noteringar kring nuvarande värdering

Kabes kurs 23/9 2012: 91 kr (Topp 3 år ca 150 kr, botten ca 75 kr)

PE 7,6
PE3 9,4

Direktavkastning 5,5%


Vad är din syn på Kabe?

onsdag 19 september 2012

En titt över axeln på ODIN fonder

Ibland kan det vara intressant att se vad olika fonder gjort för någonting med sina innehav eller hur de ser på tillståndet i sina portföljer. Jag har tagit en titt på ODIN fonder och deras fonder. Främst är det ODIN Norden, ODIN Finland, ODIN Norge och ODIN Sverige som tilldrar mitt intresse, men även ODIN Europa, ODIN Global och ODIN Emerging Markets kan vara av allmängiltigt intresse.
Anledningen att jag är intresserad av just ODIN fonder är för att de beskriver sig med orden:

"ODIN är en utpräglad värdeförvaltare, vilket betyder att vi inriktar oss på solida och undervärderade bolag. Våra förvaltare lägger inte så stor vikt vid aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Genom att istället fokusera på företagets verkliga värde och alltid investera med ett långsiktigt perspektiv reducerar vi riskerna och ökar avkastningsmöjligheterna på sikt. 

Alla våra investeringsbeslut fattas mot bakgrund av egna, ingående företagsanalyser som baseras på en rad olika källor, bland annat företagsbesök och samtal med företagens ledningsgrupper. 

Strategin har fungerat väl sedan start. De senaste tio åren har majoriteten av våra fonder presterat bättre än index." 

Börjar vi då med ODIN Norden så är deras fem största innehav Wilh. Wilhelmsen Holding B, Volvo, Subsea 7, Solstad Offshore och Kongsberg. Vi delar m.a.o. ett innehav (Kongsberg) men Kongsberg är inget som lyfts fram i senaste rapporten. Istället lyfts det fram att man sålt det mesta av sitt innehav i Gjensidige då värderingen börjar kännas ansträngd. Istället har man riktat in sig mot DnB som är en ny position i portföljen.

I ODIN Finland är de fem största innehaven Sampo, Huhtamäki, TeliaSonera, Nokian Renkaat/Tyres och Fortum. Man har passat på att minska sitt innehav i byggföretaget Lämminkainen då man tydligen velat realisera en kursvinst. Man har fortsatt exponering mot byggektorn via YIT, Cramo och Ramirent. Emballageföretaget Huhtamäki nämns som ett av portföljens kärninnehav och att de utvecklar sig som enligt förväntan.

Går vi till ODIN Norge så återfinns Statoil, Yara, Det Norskeoljeselskap, Subsea 7 och Kongsberg bland topp 5. Här delar vi då två gemensamma intressen (Yara och Kongsberg). Även ODIN Norge har minskat sitt innehav i Gjensidige. Man nämner också att: "Den norska marknaden handlas nu till kurser på P/E 10,4 och P/B 1,5. Det är attraktiva nivåer som historiskt sett har gett investerarna god avkastning i ett senare skede. Siffrorna ska dessutom ses i ljuset av att räntorna lär ligga kvar på låga nivåer."

ODIN Sverige har Nordea, Addtech, Hexpol, Sweco och Beijer Alma i toppen (Beijer Alma finns även i min portfölj). Man sålde av en del av sitt SCA innehav. Detta är precis så som jag själv gjorde. Kanske har vi ungefär samma syn på bolaget och dess nuvarande värdering? ODIN Sverige utrycker sig i.a.f. med orden "Efter den goda kursutvecklingen i sommar ligger kursen dock ganska nära vår riktkurs och vi har således minskat positionen eftersom vi bedömer att andra företag i portföljen har större uppsida." Inför framtiden så lägger man en del fokus på den starka kronan i relation till euron. Man gör antagandet att det förhållandet kommer bestå ännu ett tag och menar på att det kan komma att skapa problem för i synnerhet stål- och skogsföretagen.

Riktar vi nu blicken från de Norden-inriktade fonderna och tar en titt på ODIN Europa så ger det vid handen att tyska mjukvaruföretaget SAP AG, Rolls-Royce, Unilever, kabeltillverkaren Prysmian och bryggeriföretaget Anheuser-Busch är de största innehaven där. Man har börjat köpa i schweiziska klockföretaget Swatch. Man sätter stor tilltro till bolaget: "Enligt vår uppfattning har Swatch en stark ledning med en tydlig långsiktig strategi. Företaget har inga skulder och skapar god avkastning år efter år med god  försäljningsökning, höga marginaler och ett starkt kassaflöde. På sistone har aktien fallit på grund av oro för att klockförsäljningen i Kina ska mattas av. Vi menar att nedgången har gett oss ett utmärkt tillfälle att köpa en kvalitetsaktie till vrakpris." På säljsidan har man sett till att sälja Daimler, Fortum och Telefonica: "Telefonica har varit en stor besvikelse i år. Företaget har problem inte bara i Spanien utan även i Sydamerika där de är mycket stora. Vårt ursprungliga investeringsbeslut grundades framför allt på uppfattningen att Telefonica skulle växa i Sydamerika, men förväntningarna har inte infriats. Fortum är ett bra företag men har problem med att de låga energipriserna satt press på marginalerna. I juli valde vi också att gå ur Daimler för att koncentrera vår bilexponering till ett litet antal solida leverantörer som vi anser vara mycket attraktivt  prissatta."

ODIN Global har Samsung, Kerry Group, Tenaris, Oracle och Henkel som största innehav. Man har sålt bryggeriföretaget Coca Cola Femsa men sätter stor tilltro till irländska Kerry Group. Liksom bl.a. Skagen fonder så gillar man också Samsung.

ODIN Emerging Markets fem största innehav är brasilianska kraftföretaget Cemig, MTN Group, Semen Gresik, Samsung och Bidvest.
Vad anser du om ODIN fonders innehav? Kan det finnas något där som man själv bör titta närmre på? Är man betjänt av att hålla sig ajour med hur olika fondförvaltare agerar, tycker och tänker?

Reklaminlägg

xsöndag 16 september 2012

Private Equity

Private Equity saknar egentligen en bra svensk översättning men avser former av investeringar i onoterade bolag (private) i motsatts till de börsnoterade (public). Det finns också olika typer av private equity investeringar vilket bidrar till att begreppet har en ganska bred betydelse.

Venture capital eller riskkapital är investeringar i nystartade bolag som har stor utvecklingspotential, ofta kopplat till någon form av ny teknologi eller biomedicin. Bolagen tenderar att vara små och risknivån hög.

Growth capital eller tillväxtsinvesteringar är investeringar i mer mogna bolag men som står inför ett större kapitalbehov för att kunna expandera. Bolagen kan ofta redan som de är generera vinster och positivt kassaflöde men för att kunna växa i eller på nya marknader krävs en kapitalstark samarbetspartner. Genom att sälja en del av sitt bolag till ett Private Equity bolag så får bolaget den möjligheten.

Leveraged buy outs, LBO, eller skuldsatta utköp, bygger på att hitta bolag med en stor utvecklingspotential. Dessa bolag tenderar att vara större och mer mogna men ett Private Equity bolag ser möjligheter till att göra goda affärer i det. En LBO går till som så att Private Equity bolaget använder en del av sitt egna kapital i kombination med lån för att förvärva bolaget. Sedan genomför man en del åtgärder som t.ex. byta ut ledningen sälja en del tillgångar m.m. Syftet är att utveckla bolaget, höja "värdet". Om bolaget förvärvades för 110 miljoner kr, 20 miljoner från egen kassa och 90 miljoner i lån, och sedan säljs för 130 miljoner så görs därmed en vinst (oaktat ränteutgifter) på 20 miljoner kr. Ofta betalas inte lånet av utan det ligger kvar hos det förvärvade bolaget och betalas av över tid med det kassaflöde den rörelsen genererar. Lånen där bidrar också till att hålla vinsten på resultaträkningen (och därmed skatten) nere då räntekostnader är avdragsgilla.

Special situations eller specialsituationer är affärsoperationer då man t.ex. satsar på att finansiera en "turn around" för att få till en vändning hos ett bolag med negativ affärsutveckling.  

Infrastructure eller infrastruktursatsningar är investeringar i offentliga saker så som vägar, broar, flygplatser. Ofta öppnar sig dylika affärstillfällen när stater privatiserar affärsområden som tidigare skötts av det offentliga.En annan egenskap för private equity är att man satsar på tillgångar som man avser tjäna på genom en "exit" efter en viss tid samt att man är aktiv ägare för att kunna utveckla verksamheten.

Jämför man med t.ex. en del hedgefonder så är deras perspektiv kortare samt så är de passiva ägare d.v.s. de engagerar sig inte i rörelsen eller försöker utveckla den på samma sätt.

Jämför man med t.ex. en del investmentbolag så är deras perspektiv generellt längre samt så är deras primära mål inte att tjäna på en "exit" utan att att ta del av de underliggande bolagens vinster och förvalta dem.

Avkastning inom privat equity sker oftast genom en av tre olika metoder. Två avser "exit" och en hur man fortlöpande kan generera avkastning.

Notering - Aktier i bolaget börsnoteras. Oftast delvis så att privat equity bolaget kan behålla en del av det (inklusive kontroll ytterligare ne tid) för senare försäljning.

Försäljning - Bolaget säljs till ett annat bolag. Oftast då, man i kombination med att man får tillräckligt betalt, ser att man inte kan tillföra mer till bolagets utveckling utifrån de förutsättningar man själv har.

Rekapitalisering - Pengar distributueras till private equity bolaget från innehavsbolaget. Antingen genom att en del av rörelsens vinst går dit i egenskap av utdelningar eller att bolaget, i och med att det håller en viss nivå på skuldsättningen, ger en sådan utdelning som del i en om-finansieringsplan. Eftersom man ofta inte vill deklarera för höga vinster i innehaven så används lån och ränteavdrag gärna för att få ned resultatet. Detta drabbar dock inte private equity bolaget som får del av kassaflödet.

Ratos brukar sägas vara en blandning mellan private equity och investmentbolag och därtill läggas i samma fack som investmentbolag. Jag håller inte med. Till sin natur är Ratos rätt och slätt ett private equity bolag.

Kinnevik däremot är ett bolag som jag tycker mig se utvecklas i en riktning mer och mer mot private equity hållet. Där skulle man möjligtvis kunna prata om en blandning mellan private equity och investmentbolag.

Hur ser du på private equity branschen?


lördag 15 september 2012

Endgame

Boken Endgame: The End of the Debt Supercycle and How it Changes Everything  är skriven av John Mauldin och Jonathan Tepper.
"The Endgame" är den period som sägs komma efter den supercykel (The Debt Supercycle) på ca 60 år där skuldsättningen kunnat ständigt öka hos den privata sektorn och för en del stater i västvärlden. En cykel som nådde sin ände vid finanskrisen 2007-2008.


"The Endgame" är m.a.o. utvecklingen därefter då stater tar sig an mer och mer skuld i ett försök att hantera efterverkningarna av "The Debt Supercycle" d.v.s. ett försök att överföra skuldbördan från den privata sektorn till den offentliga, till dess att man når en kritisk punkt då andra åtgärder kommer krävas.

Mauldin och Tepper menar bl.a. på att politikerna kommer få det svårt att ta de bra långsiktiga besluten då de i egenskap av folkvalda kommer behöva ta mer kortsiktiga beslut för annars kommer de bytas ut vid nästa val.

De lyfter också några saker som USA bör göra, även om de inte är populära bland väljarna, för att bättre kunna hantera situationen. Några av dem är att:

Införa åtgärder som befrämjar en mer tillverkningsorienterad ekonomi ala Tysklands istället för den nuvarande som är allt för beroende av inhemsk konsumtion, fastigheter och finansbranschen.

Göra om systemet för Medicare, Medicaid och Social Security då kostnaderna ej kommer kunna bäras.

Få amerikanarna att låna mindre och spara mer.

Höja skatter på bensin för att på sikt minska beroendet av import samt öka utbyggnaden av kärnkraft.

Mauldin och Tepper menar också att när stater blir för kraftigt belånade, så som kommer att ske i ett försök att hantera efterdyningarna av "The Debt Supercycle", så finns det tre utvägar som stater historiskt använt sig utav: Inflation, devalvering och skuldavskrivning. Vi kommer få se dessa tre lösningar även denna gång även om olika stater kan välja lite olika lösningar. Vanligaste lösningen har dock varit att skapa inflation.

Utvecklingen i "The Endgame" ser de som att först kommer vi få en period av deflation, följt av en period av ganska kraftig inflation (det troligaste valet för bl.a. USA). Några specifika investeringsråd av typen vilka bolag man ska äga ges ej heller annat än att man bör ha denna utveckling i åtanke.

Man kan sammanfatta den med att det är en ganska pessimistisk syn som författarna ger sett till ett kort- till medellångt tidsperspektiv, 1-10 år, medan det ser ljusare ut om man tänker sig bortom den horisonten. Endgame är ingen domedagsbok så det handlar inte om att bunkra upp med konserver.

Om 10 år har vi kanske svaret på om de fick rätt.

Vad tror du annars om makroekonomins utveckling det närmaste decenniet? Om vi kommer få se en tid av deflation som sedan följs av inflation hur kommer det påverka aktiers värdering? Ska man köpa eller sälja aktier i en sådan miljö? Ska man alls bekymra sig om makroekonomi?

tisdag 11 september 2012

Kurslitteratur inom Aktiekunskap

Efter att ha tittat på vad för läsning Bill Ackerman rekommenderar så kikade jag runt lite på vad det erbjuds för kurser inom den akademiska världen (kurser som ger högskolepoäng, ej via Aktiespararna, Medborgarskolan m.fl..) som behandlar aktiekunskap, eller anknytande områden (Redovisning, Corporate Finance, Mikroekonomi m.m.). Det är naturligtvis ett jättebrett område men nedan följer ett axplock av böcker som ingår i dylika kurser på några olika svenska universitet. Även om det naturligtvis skiljer sig något från kurs till kurs så är de förhoppningsvis relativt representativa på vad som är gångbart som kurslitteratur i den akademiska världen.Årsredovisning i aktiebolag och koncerner av Rune Lönnqvist. "Författarens ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg för att läsa årsredovisningar. Som läsare av årsredovisningar är det viktigt att vara orienterad om huvuddragen i de värderingsregler som numera används i svenska årsredovisningar. Fokus i boken ligger på regelverket för de börsnoterade företagen men även regler för onoterade bolag behandlas."

Kalkylering för produkter och investeringar  av Rune Lönnqvist m.fl. "Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Författarna försöker skapa förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. En teoretisk modell introduceras som sedan utvecklas för praktiska tillämpningar i produktkalkylering, investeringskalkylering,projektkalkylering och prissättning i olika konkurrenssituationer."

Resultat, kapital och kassaflöden  av Dag Smith "Boken ger en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. Den betonar sambandet mellan intäkter och kostnader å ena sidan och förändringen av företagets nettotillgångar (tillgångar minus skulder) å den andra. När dessa samband klargjorts behandlas innebörden av begreppet eget kapital och tekniken dubbel bokföring. Den senare ses som ett sätt att beskriva de samband som behandlats tidigare i boken. Vidare behandlas resultatmätning i tillverkande företag och boken avslutas med ett kapitel om kassaflödesanalys och nyckeltal." 

Allt du behöver veta om aktier  av Ingvar Karlsson. "Idag äger i stort sett alla svenskar aktier, antingen direkt eller indirekt via fonder. Grundläggande kunskaper om aktier gör aktieägandet intressantare och förhoppningsvis också lönsammare. Syftet med Allt du behöver veta om aktier är att läsaren verkligen ska lära sig det väsentliga om aktier."

Investerarens uppslagsbok  av Jonas Bernhardsson. "Investerarens uppslagsbok är det enda svenska uttömmande uppslagsverket inom börs och finans. Boken spänner över de flesta svenska ord samt en mängd internationella begrepp som sällan bemödas översättas till svenska. Drygt 2 100 svenska och internationella ord och begrepp förklaras utförligt."

Tradinghandboken  av Johnny Thorssell och Peter Nilsson. "Tradinghandboken bör läsas av alla som vill handla med aktier i ett kortare tidsperspektiv. Tradinghandboken handlar om kortsiktig handel (trading) med aktier och aktierelaterade värdepapper. I boken förklaras på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt hur tradern ska resonera under hela tradingprocessen: från att välja ut aktier till att följa upp affärens utfall." 

De ekonomiska ideernas historia  av Martin Kragh. "Människan har genom alla tider resonerat kring ekonomiska fenomen. Denna bok spårar framväxten av ett ekonomiskt tänkande genom historien, från dess tidigaste rötter i filosofi, juridik och teologi. Vi lär känna några av ämnets mest namnkunniga representanter - som Adam Smith, Thomas Malthus och John Maynard Keynes - men även mindre uppmärksammade tänkare som Ibn Khaldun, Henry Thornton och Joan Robinson." 

Företagsvärdering med fundament analys  av Henrik Nilsson m.fl. "Denna bok behandlar ämnet företagsvärdering och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller som finns tillgängliga för värdering av företag och aktier presenteras utförligt. Boken behandlar bland annat diskonteringsmodeller baserade på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinster, substansvärderingsmodeller, samt ett antal förenklade modeller för avkastningsvärdering, t.ex. jämförande värdering."

Investment Valuation  av Aswath Damodaran. "The definitive source of information on all topics related to investment valuation tools and techniques. Valuation is at the heart of any investment decision, whether that decision is buy, sell or hold. But the pricing of many assets has become a more complex task in modern markets, especially after the recent financial crisis. In order to be successful at this endeavor, you must have a firm understanding of the proper valuation techniques." 

Principles of Microeconomics  av Ben Bernanke m.fl. "Now with an increased focus on international trade, this microeconomic principles book is suitable for all undergraduate economics students."

Arbitrage Theory in Continuous Times  av Tomas Björk. "The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus."

Corporate Decision-making with Macroeconomic Uncertainty  av Lars Oxelheim m.fl. "This Macroeconomic Uncertainty Strategy, or MUST, enhances firm value by allowing management and external stakeholders to distinguish between changes in the intrinsic competitiveness of the firm and changes in performance caused by macroeconomic fluctuations. These fluctuations, manifested as changes in exchange rates, interest rates, and inflation rates, are beyond management's control, but they have a substantial impact on performance.The book includes methods to identify the impact of these fluctuations, to develop strategies for macroeconomic risk management, to develop reports to external stakeholders, to evaluate the relative performance of subsidiaries and business units in multinational companies, and to evaluate performance as part of the due diligence process in an M & A context."


Åsikter? Har du läst någon av dem? Duger ovanstående som en bra start för någon som vill få en bred inblick i aktier och relaterade ämnen? Rekommenderar du någon annan bok? Har man någon nytta av högskolekurser relaterade till aktier/redovisning/finanser och vad i så fall har man mest nytta av om man vill bli en bättre "aktiesparare"?

måndag 10 september 2012

Medelklass utan medel

Jag tog nyligen del av en intressant rapport angående svenskars sparande från Länsförsäkringar. Rapporten i original finner du här: Sparrapport - Länsförsäkringar

Undersökningen gällde svenskar i åldern 20-69 år.


En skrämmande detalj i undersökningen är att andelen som inte har något sparande alls har vuxit från då man gjorde undersökningen senast 2010.

En av frågorna undersökningen sökte svar på var "Hur stort sparkapital har du idag utöver det värde som finns i bostaden?"

Svaret blev som följer:

13% Inget alls
8% 1-6.000 kr
7% 6.001-10.000 kr
6% 10.001-20.000 kr
11% 20.001-40.000 kr
11% 40.001-70.000 kr
11% 70.001-120.000 kr
33% Mer än 120.000 kr

Knappt en fjärdedel ser alltså ut att ha mindre än 10.000 kr i sparbuffert d.v.s. kan täcka en händelse så som att behöva byta ut frysen.En annan av frågorna var "Hur mycket sparar du per månad exklusive pensionssparande?"

Svaret blev som följer:

19% Inget alls
10% 1-300 kr
11% 301-500 kr
16% 501-1.000 kr
16% 1.001 -2.000 kr
18% 2.001-5000 kr
5% 5.001-8.000 kr
3% 8.001-10.000 kr
2% Mer än 10.000 kr

Länsförsäkringar lyfter också fram någonting som den troliga orsaken till att sparandet försämrats, nämligen ökade boendekostnader:

"En viktig faktor bakom det minskade sparandet, och de minskade marginalerna, borde vara de svenska hushållens ökade boendekostnader. Även om boendekostnaderna, det vill säga kostnaderna för boende inklusive uppvärmning och el, har minskat något sedan mitten på 1990-talet då låneräntan var som högst, så utgör boendekostnaden en högre andel av hushållens konsumtion idag jämfört med decennierna innan 1990-talet. 

Att boendekostnaden ligger på en relativt högre nivå idag har förmodligen bland annat sin förklaring i den kraftigt ökade belåningen av bostaden de senaste åren i Sverige. Statens Bostadskreditnämnds internationella jämförelse från februari 2011 visade att Sverige var det land där bostadslånen som andel av de totala skulderna ökade allra snabbast jämfört med övriga europeiska länder som ingick i studien. De skulder som inte är bostadslån utgör idag omkring 40 procent av den disponibla inkomsten, vilket är ungefär detsamma som för två decennier sedan. Bostadsskulderna har dock ökat från 50 procent år 1995 till 120 procent av den disponibla inkomsten år 2010. På grund av en totalt högre belåning bland svenska hushåll så har den generellt lägre räntan alltså inte skapat utrymme varken för betydande lägre boendekostnader eller ett ökat sparande."
Om Länsförsäkringarnas rapport ger en någorlunda rättvis bild över utvecklingen så kan jag inte påstå att det ser ut att ha gått åt rätt håll precis. Det blir lite svårt ge mina egna åsikter och kommentarer på vad jag tycker bör göras utan att det blir politiskt färgat. Även om jag har en del starka åsikter kring ditten och datten så försöker jag ändå inte få med det i bloggen då det inte bloggens syfte. Jag kan väl i alla fall säga så här, att jag tycker mindre energi bör läggas på att driva igenom reformer som ISK, Tobin-skatter etc och mer på hur man kan gynna vanligt sparande bland gemene man. 

Vad är dina tankar kring rapporten?

Analys av Nolato

En analysen av Nolato utifrån mina ratingkriterier.

Nolato är en underleverantör som erbjud­er produkter och produktsystem baserade på polymera material som plast, silikon, TPE och gummi.

Nolato har tre affärsområden, Medical, Telecom och Industrial. Affärsområdena står för ca 1/3 var av omsättningen dock med lite olika påverkan på resultat. Telecom har fått se sitt resultat sjunka kraftigt under sista tiden. Medical är tämligen konjunkturokänslig medan de två andra affärsområden är mer volatila till sin natur. 2011 stod Medical för ungefär halva rörelseresultatet.

Medical levererar produkter och system inom medicinteknik och läkemedel samt förpackningar för läkemedel och kosttillskott. Exempel på kunder är AstraZeneca, Gambro och Novo Nordisk.

Telecom levererar bl.a. delsystem till mobiltelefoner. Exempel på kunder är Huwei, Nokia och Motorola

Industrial levererar bl.a. delssytem till industrikunder inte minst fordonsindustrin. Exempel på kunder är Husqvarna, IKEA och Volvo.
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja Nolato är noterat på midcap.


Ägare

Familjen Jorlen kontrollerar 24% av rösterna, familjen Paulsson kontroller 20,6% och familjen Boström 19,6%. Andra större intressenter är Lannebo fonder och Svolder.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. Utdelningen för 2011 hamnade på 5 kr/aktie. 5-års medel är 3,95 kr/aktie. Nolato aktien har oftast en relativ god direktavkastning. Medel för senaste 5-årsperioden är en direktavkastning på 7,3%.Så vitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man uppvisar trots att en del affärsområden är konjunkturkänsliga en ganska stabil verksamhet. Telecom-segmentet har ett större beroende av några enstaka kunder än de andra segmenten

Min bedömning är att bolaget klarar kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nolato levererar utrustning i enlighet med kundernas tekniska specifikationer och kvalitetskrav. De största riskerna finns troligen vid uppstart av nya projekt. Nolato belastas dock inte av en massa R&D kostnader (produktutveckliongskostnader tillsammans med kunder motsvarade ca 0,7% av omsättningen 2011) så bedömningen får bli att Nolato anses klara kriteriet.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det  har man lyckats med. Vinsten 2011 låg på 5,02 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 5,86 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Debt/equity ligger på 0,86 (2011) och andelen räntebärande skulder är som synes lägre än det egna kapitalet. 


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 14,5% Eget kapital är på 44 kr/aktie (2011)

Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stabil. På 5 år har det växt med drygt 33%.

Direktavkastningen är just nu på 7,1% och utdelningarna har visserligen varierat något från år till år men varit tämligen god då den växt med ca 67% sett över en 5-års period. Dock förväntar jag mig inte att den utvecklingen ska fortsätta från nuvarande nivåer då bolagets vinster inte följt med upp på samma sätt.Bolaget bedöms klarar kriteriet.Ledningen

Hans Porat är VD. Fredrik Arp är styrelseordförande. Personer från de tre ägarfamiljerna sitter naturligtvis också med. Nämnas speciellt bör väl i alla fall Erik Paulsson (Peab, Skistar m.fl.) 

Jag har inte funnit någon anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja.Marknadsmakt och marknadssituation

Nolato ter sig som ett välskött bolag.

Kunderna utgör till största del stora, internationella jättar. I det sammanhanget, som underleverantör, så betvivlar jag att man har så mycket marknadsmakt.

Positivt är dock att man inte är nischad mot ett enda område utan har flera ben att stå på. Man verkar också ha det mesta av produktionen i lågkostnadsländer redan. Något som antagligen är en förutsättningen för att man i dagens ekonomi ens ska kunna verka som underleverantör.

Den sammantagna bedömning blir dock att bolaget inte klarar kriteriet. Någon speciell "edge" framför andra underleverantörer har jag ej funnit. Man har dock lyckats navigera hjälpligt på ett stormigt hav. Detta trots att sjunkande försäljningar bland befintliga kunder verkar ha slagit hårt mot Nolatos Telecom-segment.

Bland Nolatos konkurrenterna kan nämnas Foxconn, Nypro, West Pharmaceutical och Philips-Medisize.

Etiska aspekter

Helt okNolato får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min syn på Nolato positiv. Nolato är ett bolag som uppfyller de flesta kvalitativa kriterier. Man får dock vara observant på dess något cykliska natur och att bolaget i egentlig mening verkar sakna s.k. "moat". Nolato lämpar sig för närmare studium.Noteringar kring nuvarande värdering

Nolato kurs 9/9 2012: 70 kr (Topp 3 år ca 90 kr, botten ca 50 kr)

PE 13,9
PE3 12,5

Direktavkastning 7,1%


Vad är din syn på Nolato?

söndag 9 september 2012

Rekommenderad läsning från Bill Ackman

William A. Ackman, eller Bill Ackman som han oftare kallas, förvaltar Pershing Square Capital. Bill Ackman har förutom som framgångsrik investerare även gjort sig känd för att ta in personer i analysteamet med bakgrund utanför de vanliga finansiella kretsarna.

Han sägs dock ha ett krav, att innan de börjar ska de ha läst följande böcker:Security Analysis av Benjamin Graham.

The Warren Buffet Way av Robert G. Hagstrom

Confidence Game av Christine Richard

Beating the Street  av Peter Lynch

Quality of Earnings  av Thornton O´Glove

Margin of Safety av Seth Klarman

The Intelligent Investor av Benjamin Graham

One up on Wall Street av Peter Lynch

You Can Be a Stock Market Genius av Joel Greenblatt

The Essays of Warren Buffett av Lawrence A. Cunningham

Fooling Some of the People All of the Time av David Einhorn och Joel Greenblatt


Ovanstående böcker utgör antagligen en mycket solid grund för en person som vill kunna göra framgångsrika investeringar. Naturligtvis under förutsättning att man lyckas anamma en del av det böckerna vill förmedla.

Har du någon favorit bland ovanstående böcker? Finns det någon som du inte alls tycker håller måttet?

lördag 8 september 2012

En mer nyanserad bild av ROE

ROE (Return on Equity) eller avkastning på eget kapital brukar användas för att se hur pass väl ett bolag genererar avkastning. Naturligtvis måste man ta hänsyn till skuldsättningen också då ett högre ROE kan åstadkommas genom ökad belåningen. Ett bolag med låg skuldsättningen men som ändock lyckas ha en hög ROE är generellt ett attraktivt investeringsobjekt då det tyder på att bolaget "har något" i sin affärsmodell utöver det vanliga.

Ihållande högt ROE indikerar också att bolaget lyckas förvalta de vinstmedel man behåller inom bolaget på ett bra sätt. Det är ju också det man vill se hos bolag, att de enbart behåller den mängd kapital som de kan förränta på ett bra sätt. Allt annat bör ju delas ut eller användas till återköp (om gynnsamt) hellre än förslösas på investeringar som genererar dålig avkastning.

David Einhorn, förvaltare av Greenlight Capital och författare (tillsammans med Joel Greenblatt) till boken Fooling some of the people all of the time, lyfter dock fram en del saker kring ROE som man i första hand kanske inte tänker på. Nedan följer hans tankegångar:"My two cents on ROEs is that there are two types of businesses: there are capital intensive businesses and non-capital intensive business. Capital in this definition is both fixed assets and working capital. 

I define a capital intensive business as a business where the size of the business is limited by the amount of capital invested in it. In these businesses, growth requires another plant, a distribution center, a retail outlet or simply capital to fund growing accounts receivable or inventory. Examples include almost all traditional manufacturing companies, distribution companies, most financial institutions and retailers.
 
I define non-capital intensive businesses as businesses where growth is limited by things other than capital. Generally, this means intellectual capital or human resources. Examples of intellectual capital are in the pharmaceutical, computer software industries and even some consumer goods like Coke, which rely on brand equity rather than shareholders equity. For example, drug companies are generally limited by the composition of their patent portfolios rather than by their raw manufacturing capacity. Human resource companies are the ones known for the “business going up and down the elevator” every day. Most service companies qualify, including almost any company that sells labor whether it be nurses, construction workers or consultants.

I believe that it is irrelevant to worry about ROE or marginal return on capital in non-capital intensive businesses. If Coke or Pfizer had twice as many manufacturing plants, the incremental sales would be minimal. If Greenlight Capital – and here I mean the management company that receives the fees, and not the funds themselves – had twice as many computers and conference room tables we wouldn’t earn twice the fees…in fact, they probably wouldn’t increase at all.

When the capital doesn’t add to the returns, then ROE doesn’t matter. It follows from this that in non-capital intensive businesses the price-to-book value ratio is irrelevant. The equity of the company in the form of intellectual property, human capital or brand equity is not reflected on the balance sheet. All that matters is how long, sustainable or even improvable the company’s competitive advantage is, whether it is intellectual property, human resources or market position.

For these companies the “reinvestment” question becomes what do they do with the cash. Do they return it to shareholders? Or do they do something worse with the cash? Think of all the beautiful non-capital intensive businesses that have either bought or entered capital intensive areas…mostly because their core business generated more profits than they knew what to do with.

A current example is the investment banks. Think about investment banking. It should be a wonderful non-capital intensive business. People go up the elevator and generate fees. Fees for corporate finance advice. Fees for raising capital. The top firms also benefit from their brand equity as companies actually measure their status by the perceived brand value of their financial advisors. They get still more fees for assisting buy-side customers to execute transactions in the capital markets and serving as custodians for their assets. None of this requires a lot of capital. From there, they can generate more revenue by facilitating customer orders, by committing some capital and by lending them money. So the investment banks become a bit more capital intensive. This has evolved. Next the banks enter proprietary trading and investing – generally in everything from short-term trades in liquid securities to merchant banking or private equity efforts. All that cash flow from the great non-capital intensive businesses gets sucked into ever growing balance sheets. Before you know it, the investment banks are holding on-balance-sheet assets of 30x their equity in addition to tons of off-balance-sheet swaps and derivatives.

What does all this capital-intensive activity do? It drives down the ROEs. Sure the ROEs still seem good at around 15-20%. But when you consider that underneath all the capital intensive stuff is a wonderful non-capital intensive fee-generating business that should have an astronomical ROE, you see that all the proprietary investing and leverage isn’t adding much to shareholder returns here. The irony of this is that these are the companies that everyone else comes to in order to get advice on corporate finance and capital allocation.

Why did this happen? They say that the reason is to diversify the business to stabilize the results, as the fee streams are too volatile for the tastes of public investors. In my view that is a lot of value to destroy in order to stabilize results that are still pretty volatile.

I suspect a better explanation is the investment banks are run for their employees rather than their shareholders. They are run so that there is just enough shareholder return left so that shareholders don’t complain too loudly and a 15-20% ROE seems to be that level. Of course, the returns could be higher, but around 50% of the revenues go to employee compensation.

Given the risk taking nature of the incremental revenues and the fact that 50% of the revenues go to employee compensation, the investment banks are evolving into hedge funds with…how shall I put this?…above-market incentive compensation fee structures.

Coming back to my main theme. I believe it is very important to analyze ROE and marginal returns on capital…but only in capital intensive businesses. It may surprise you, but I prefer at the right price capital intensive businesses with low ROEs, where I think the ROE will improve, to high-, or at least medium-ROE businesses.

The problem with high ROEs in capital intensive businesses is that it is hard to sustain the ROEs. Here, high returns attract competition both from new entrants that come with new capital and existing competitors that try to see what the better performing competitor is doing to copy it. The new capital and the copycats often succeed in driving down the superior ROEs. Really bad things happen to earnings when a 25% ROE turns into a 10% ROE.

This is why I prefer the low ROEs. Great things happen to earnings when a 10% ROE becomes a 15% ROE. ROE can improve three ways: better asset turns, better margins and by adding financial leverage. I like to look for companies that can expand the ROEs in as many of these levers as possible."

Lågt ROE med kapacitet att höja den gäller med andra ord för David Einhorn. Tankeväckande, i alla fall för mig som mest fokuserat på att identifiera bolag med redan högt ROE.

Tidigare har David framgångsrikt lyckats identifiera bolag som är på väg att råka illa ut. Vilket hans bok bl.a. handlar om. Han har också gjort sig känd för att sedan ett par år tillbaka hållit fram Apple som ett bolag på frammarsch. Något som tydligen också infriats. Senaste intervjun jag såg med honom nu i somras så framhöll han fortfarande Apple som det främsta, stora, tillväxtscaset och att bolagets framgångar antagligen kommer fortsätta ännu några år framöver. Vi får se om han får rätt i även det, men det skulle inte förvåna mig om det blev så. (Apple utgör det enskilt största innehavet i hans Greenlight Capitals portfölj, ca 13%. Näst största innehav och som han ökade i senast under Q2 är Seagate Technology).

Vad är din syn på ROE/avkastning på eget kapital?

Hur ser du på David Einhorns beskrivning av investmentbanker?

Vad tror du om Apple och dess framtid?

fredag 7 september 2012

Value Investing Congress


Value Investing Congress är ett event i USA som är inne på det åttonde året nu. Det hålls två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Nästkommande träff är nu den 1 och 2 Oktober och hålls i New York. Platsen varierar. I våras hölls det i Omaha.

Value Investing Congress erbjuder en kombination av s.k workshops samt möjligheten att lyssna till välkända värdeinvesterare.  Exempel på föredragshållare denna gång är: David Einhorn, Bill Ackman, John Mauldin och Whitney Tilson.Målet med träffen, enligt arrangörerna själva, är: "The goal of the Value Investing Congress is to create a thriving community of value investors. This Congress is a rich oppertunity to meet with other serious investors and benefit from sharing ideas and experiences."

Priset för att delta ligger på lite över 30.000 kr. Övernattning, resekostnader m.m. tillkommer naturligtvis.

Vore intressant om ett liknande event med fokus på värdeinvesteringar och dylikt skulle finnas i Sverige, eller vad tycker du?

lördag 1 september 2012

Köp aktier vid kriser

Vid politiska och/eller finansiella kriser så brukar det i regel vara läge att köpa aktier. I alla fall om man har ett lite längre tidsperspektivet med sitt innehav.

För den intresserade så finns flera exempel på kriser och hur de påverkat aktiemarknaden i David Dremans bok Contrarian Investment Strategies. Att gå in på botten är antagligen i stort sett omöjligt, men även om man inte prickar helt rätt utan använder sig av en strategi mer likt s.k. "dollar cost averaging" under krisperioden så har det, i alla fall historiskt sett, lönat sig väl.

Frågan är hur man känner igen en kris?Nedan följer några punkter som kan vara kännetecken för kriser och då det kan vara läge att köpa aktier :

Fokus på kurser inte värde - Det är mycket prat om att, och förväntan på att, kurserna ska gå ned och lite prat om vad bolag eventuellt kan vara värt.

Krisen anses vara unikt - Den händelse som utlöste krisen är någonting som "aldrig" inträffat förr. Situationen anses i det allmänna medvetandet och i media vara något nytt och unikt som ingen vet hur man ska lösa. Den allmänna uppfattningen är också att inget kommer bli sig likt igen.

Media är "all over it" - På i stort sett varenda nyhetskanal så dominerar nyheter om krisen. Det är svårt att undgå det i mediabruset. M.a.o. man behöver inte vara rädd för att "missa" att det är en "kris". Kriser skapar nämligen rubriker, rubriker säljer, säljande skapar mer reklamintäkter. Det finns gott om incitament att förmedla att det finns problem.

Panikkänslor - Man får själv känslan av att man bör agera. Agera för att skydda sig. Det är högst mänskligt. Den som inte hade en förfader som lät reptilhjärnan ta över och sätta kroppen i flykt när rovdjuret närmade sig lever inte idag.

Ifrågasättandet av tillgångar - Vid kriser så ifrågasätts ofta balansräkningar och dess "verkliga" värde. Stämmer det verkligen att bolaget har si eller så mycket i tillgångar? Vad är värdet på det? Hur ser landets finansiella situation ut egentligen?

Känner du till fler kännetecken på att man befinner sig i en s.k. kris?
Disclaimer

Innehållet i nyhetsbrev, blogg samt relaterade webbplatser ska inte ses som personlig rådgivning utan som amatörmässiga funderingar. Skribentens tankar, noteringar och funderingar utgår nämligen från ett personligt intresse för aktier och investeringar.

Skribenten sysslar inte med personliga rekommendationer. Vill man läsa råd från professionella analytiker får man söka sig annorstädes.

Alla har sina egna förutsättningar vad gäller privatekonomi och risknivå. Gör alltid din egen bedömning och agera efter din egen risktolerans.

Att investera på aktiemarknaden eller annorstädes är förknippat med risk. Värde och avkastning kan öka liksom minska och man kan förlora det satsade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Skribenten strävar efter att all information som återges ska vara korrekt, aktuell samt från tillförlitliga källor men kan inte garantera att den vid varje givet tillfälle är det.

Stundtals kan det förekomma reklam via samarbetspartners och/eller affiliate-länkar.