lördag 13 april 2013

Analys av Lockheed Martin

En analys av Lockheed Martin utifrån mina ratingkriterier.

Lockheed Martin är världens största leverantör av försvarsmateriell. USAs regering och dess departement är den absolut viktigaste kunden och står för ca 85% av beställningarna.

Lockheed Martin delar de upp sin verksamhet i fem affärsområden:

Aeronautics
Information Systems & Global Solutions
Missiles & Fire Control 
Mission Systems & Training 
Space Systems

Aeronautics står för ca 30% av försäljningen och inkluderar produkter så som F-35, F-22, F-16 m.fl. 

Just F-35 programmet har ofta varit i fokus när det kommer till USAs försvarsbudget då det är det hittills dyraste vapenprogrammet någonsin. 2012 stod nämligen F-35 för 14% av Lockheed Martins totala försäljning och eventuella neddragningar i detta programmet anses därmed drabba Lockheed Martin extra mycket. Utvecklingen och produktionen av F-22 (som man gjort tillsammans med Boeing och General Dynamics) har också kostat på. De sista F-22 planen ska ha levererats under 2012. En viktig skillnad mellan F-22 och F-35 (ur företagsekonomisk synvinkel) är att F-22 är belagt med exportförbud medan F-35 där flertalet internationella bolag också är inblandade ( i proportion till hur deras hemländer förväntas göra beställningar) förväntas ha en framtida exportmarknad. Båda de programmen är intressanta att läsa om om man vill försöka fördjupa sig i hur det fungerar med produktutveckling och försäljning av försvarsmateriell, vilka parametrar det är som styr.

Information Systems & Global Solutions står för ca 20% av försäljningen. Man levererar IT-tjänster och annan service m.m. främst till myndigheter i USA. Missiles & Fire Controll står för ca 15% av försäljningen och det handlar om missiler och eldledningssystem m.m. Mission Systems & Training, ca 15% av försäljningen, levererar sensorer och olika sorters system, t.ex. Aegis-systemet. Space Systems levererar rymdutrustning eller system för spårning av föremål i rymden m.m och står för ca 20% av försäljningen.
Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE

Lockheed Martin är noterat på NYSE.Tickern LMT.


Ägare

Institutionellt ägande. Massachusetts Financial Services, Capital Research, Vanguard m.fl. 


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja och man ger utdelningar fyra gånger per år. Utdelningstillväxten har de senaste åren legat på ca 15% årligen. Mycket tack vare återköp av aktier. På årsbasis ligger utdelningen nu på 4,60 usd/aktie.


5-års medel ligger på 2,84 usd/aktie samtidigt som vinsten som medel under samma period ligger 7,92 usd/aktie. Det ger en utdelningsandel i av vinsten på 36% i genomsnitt.


Mer pengar har gått till återköp än utdelningar. De senaste tre åren gav man totalt 3,5 miljarder usd i utdelningar medan man återköpte aktier för en summa av 5,3 miljarder usd. Det innebar att ca 3,5% av aktierna återköptes i genomsnitt årligen under den perioden.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Ja man påverkas av politiska beslut.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Ja, man skiljer sig inte här från andra försvarskoncerner där man hela tiden behöver ligga i framkant.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja vinsten är tämligen stabil även om den sjunkit något nu egentligen i jämförelse med för några år sedan. Återköp gör dock att vinsten per aktie ligger stabilt, t.o.m. ökat något, istället för att sjunka. 2012 var vinsten 8,36 usd/aktie.
Nedan även hur den totala vinsten utvecklat sig de senaste fem åren i miljarder usd.

Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Lockheed Martins Long Term Debt är på 6,2 miljarder usd att jämföra med det egna kapitalet på 39 miljoner usd. Debt/Equity är på 389,7 (2012)! 

Det egna kapitalet är egentligen utraderat i balansräkningen och gör en ovanstående jämförelse irrelevant. Hur kan det komma sig? Svaret är återköp. Återköp ger negativ effekt på det egna kapitalet. I de allra flesta fall så brukar det gå bra med mitt uppsatta kriterium ändå. Behållna vinstmedel adderas ju till det egna kapitalet så även om man bolaget återköper aktier så kan man bygga upp det egna kapitalet över tid ändå. Coca Cola t.ex. kan ju göra detta vilket är ett väldigt styrketecken på hur mycket i reda pengar det bolaget egentligen genererar. I Lockheed Martins fall så behåller man inga vinstmedel. Det delas antingen ut, eller används till återköp. I första fallet försvinner medlen från bolaget. I andra fallet ger det en negativ påverkan på det egna kapitalet.

1/4 de totala tillgångarna utgörs av goodwill vilket uppgår till ca 10,4 miljarder i balansräkningen.

Eftersom bolaget har en balansräkning som jag personligen inte är bekväm med, utifrån hur jag brukar bedöma risker, så uppnås inte kriteriet.


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE är irrelevant i detta fallet.

Direktavkastningen som 5-års medel är på 4,1% och utdelningarna har växt med ca 15% på årsbasis de senaste åren.

Någon egentlig underliggande tillväxt kan inte påvisas men återköp av aktier kompenserar investeraren för detta. Bolaget får anses uppfylla kriteriet.Ledningen

Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen.


Information tillgängligt

Det är acceptabelt.


Marknadsmakt och marknadssituation

Lockheed Martin är den största aktören inom branschen. Jämför man med det bolag som är nr 2, Boeing, så säljer man militär utrustning för nästan 50% mer per år. Man har helt klart gynnats av USAs krig i Irak och Afghanistan och vad som beslutas kring USAs försvarsbudget får genomslag i Lockheed Martins affärer. Värt att nämna är dock att oftast så är det en relativ stor tidsförkjutning mellan beslut och verkan. Ofta finns det tid för att ställa om i verksamheten. 

USAs försvarsindustri har också lite av en unik ställning, på gott och ont. Generellt verkar det åtnjuta en hel del politiskt stöd. Inte minst för att den utgör en viktig näringsverksamhet sett till hur många de sätter i sysselsättning i USA. I alla fall verkar det vara en bild man från bolagen gärna förmedlar. 

En ur investerares synvinkel mindre bra aspekt är bolagens generellt stora pensionsskulder. Det gör att det ryms en del saker i balansräkningarna som man kanske behöver titta närmre på för att få en klarare bild av bolagens finansiella ställning.  Anställda inom försvarsindustrin åtnjuter också andra förmåner så som t.ex. extra lång uppsägningstid från arbetsgivarnas sida. 

Sammantaget så är i alla fall min bedömning att Lockheed Martin med sin storlek har en speciell ställning som i viss mån skyddar dem på sina marknader. Huruvida t.ex. Norge köper några F-35 gör inte mycket till eller från så länge USA bestämt sig för att köpa över 2000 stycken i olika format och utformningar. Det som händer när ett samarbetsland eventuellt hoppas av ett program så som f-35/JSF är att underleverantörerna i det landet ej får del i produktionen utan det flyttas till en annan part, eventuellt till Lockheed Martin själva. Jag finner det väldigt svårt att se att oavsett pris eller motköpserbjudanden på t.ex. JAS Gripen så skulle USA köpa det. Man utvecklar och producerar sina egna plan och där, i ibland i mindre, ibland i större del av processen, finns Lockheed Martin med. På samma sätt som är t.ex. Japans upphandlingar av olika flygplan mest en schimär av "marknadsekonomi". Man köper amerikanskt till slut p.g.a. politiska skäl.Etiska aspekter

Ok.Lockheed Martin får godkänt på 8 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Lockheed Martin negativ. För den som söker exponering mot försvarsindustrin kan Lockheed Martin kännas som det naturliga valet. Då det är världens största leverantör av förvarsmateriell, baserat i landet som står för nästan hälften av världens militära utgifter. Direktavkastningen är också bland de högsta i branschen och man uppvisar genom stadigt återköp av aktier en tämligen hög utdelningstillväxt trots att de underliggande affärerna verkar stå i stå lite nu för tiden.

Något man sagt sig vilja satsa mer på i framtiden är olika säkerhetslösningar. Förvärv inom denna sektorn kan leda till att Lockheed Martin framöver för en någorlunda annorlunda exponering i sina affärer. Något mer mot civila applikationer och tjänster. Detta är ju en förändring som t.ex. även svenska Saab har gjort.Noteringar kring nuvarande värdering

Lockheed Martin kurs 12/4 2013: 97,20 usd (Topp 3 år ca 96 usd, botten ca 70 usd)

PE 11,6
PE3 12,2

Direktavkastning 4,9%


Vad är din syn på Lockheed Martin?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar