söndag 5 augusti 2012

Analys av Saab

En analysen av försvarskoncernen Saab utifrån mina ratingkriterier.


Saab, d.v.s. Svenska Aeroplan Aktiebolaget, grundades 1937 genom ett beslut i svenska Riksdagen. Anledningen var att man ansåg Sverige behövde egen kapacitet att konstruera stridsflyg. Efter andra världskrigets slut föddes nya tankar kring Saab och Saabs första bil såg dagens ljus 1947. Även lastbilstillverkning kom till senare i och med Saab-Scania men båda dessa verksamheter (personbilar och lastbilar) lämnas därhän då det är själva försvarskoncernen Saab som står i fokus i denna analys.

Saab delar in sin verksamhet i sex segment (alla procentenheter är från ÅR 2011): 

Aeronautics med fokus på flyg bl.a. stridsflygplanet Gripen och obemannade flygsystem. Segmentet står för ca 25% av försäljningsintäkterna.

Dynamics med fokus på missilssystem, torpeder, signalhanteringssystem m.m. Exempel på produkter är Carl-Gustaf och RBS 70. Segmentet står för ca 17% av försäljningsintäkterna.

Electronic Defence Systems med fokus på radar, signalspaning och självskydd. Exempel på produkter är radarsystemet Giraffe AMB. Segmentet står för ca 18% av försäljningsintäkterna.

Security and Defence Solutions med fokus på ledningssystem, övervakningssystem, traning och simulering. Segmentet står för ca 22% av försäljningsintäkterna.

Support and Services erbjuder supportlösningar och tekniskt underhåll. Segmentet står för ca 14% av försäljningsintäkterna.

Combitech erbjuder konsulttjänster inom teknik- och verksamhetsutveckling. Combitech står för ca 4% av försäljningsintäkterna.

Produktmässigt så kan ca 45% av försäljningsintäkterna hänvisas till militärt flyg. Därefter är mark viktigast på ca 31%. I huvudsak är produkterna för militärt bruk. Enbart en mindre andel till civilt.

Geografiskt sett så är Sverige den viktigaste marknaden. Drygt en tredjedel av försäljningen sker till Sverige. Övriga Europa står för drygt en femtedel och länder på den amerikanska kontinenten för en femtedel.Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja.


Ägare

Investor är största enskilde ägaren med ca 30% av aktierna men Wallenberg kontrollerar totalt ca 48% av rösterna om man inkluderar Wallenbergstiftelserna.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. De har dock varierat något över tid, men inget tyder på att man kommer sluta med utdelningar. 5-års medel är 3,30 kr/aktie.
Som synes ligger utdelningarna nu på samma nivå som för fem år sedan.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Politiska beslut och politiskt stöd är avgörande. Ibland kan man fråga sig huruvida det är politiken som ger förutsättningar för bolagen eller bolagen som påverka politiken (menat i mer generella drag vad det gäller försvarsindustrin ej specifikt riktat mot just Saab), men det går inte undkomma att risk för extern påverkan finns där.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Ja. Produktutveckling är en viktig del. Drygt 20% av omsättningen går till R&D, vilket är en ganska genomsnittlig siffra för försvarsindustrin i stort. Dock ska man komma ihåg att drygt hälften betalas inte av bolagen själva utan direktfinansieras oftast av stater/regeringar. I Saabs fall ser det t.o.m. ut som om man enbart behöver finansiera drygt en tredjedel av R&Dn själva.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Man uppvisade förlust 2008 samt låga vinster både 2009 som 2010, men man lyckades dock behålla utdelningarna och även om de sänktes så får svaret bli ja. 


Vinsten som 5-års medel ligger på 9,18 kr/aktie. Rörelseresultatet under samma period är 14,76 kr/aktie. 2011 och 2007 var riktigt bra år för bolaget då rekordvinster i storleksomfattningen 20,38 respektive 17,60 kr/aktie kunde uppvisas. Åren innan 2007 uppvisar vinster mer i likhet med 5-års medel.

Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Räntebärande skulder är på 1738 milj kr att jämföra med eget kapital på 13069 milj kr..  Totalt sett är Debt/Equity på 1,43 (2011).


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 8,2% Eget kapital är på 122,94 nok/aktie (2011)

Vinsten och utdelningarna har varierat över tid. Omsättningen har varit ungefär densamma under de senaste fem åren. Rörelsemarginalen 2011 låg på 12,5% vilket är det högsta hittills under den senaste 7-års perioden. Det kan jämföras med 6,8% som medel är beräknat på de senaste fem åren. Marginalerna varierar dock kraftigt från år till år så svårt att uttala sig om någon trend.

Direktavkastningen är just nu på på 3,9%. Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ca +50% på 7 år vilket motsvarar en tillväxt på ca 5% årligen.


Siffermässigt ser Saab, i medel, ut som t.ex. SCA men med svajigare resultat och utdelningar. Min sammantagna bedömning är att Saab inte klarar avkastnings- och tillväxtskravet. Anledningen är att man inte lyckats uppvisa någon imponerande tillväxt historiskt. Alternativet hade varit om man klarat av att ge relativt förutsägbara och goda utdelningar, men även här ser det som sagt något labilt ut.
Ledningen

Håkan Buskhe är VD sedan april 2011och har tidigare erfarenhet från bl.a. E.ON. Marcus Wallenberg är styrelseordförande.

Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen.  Information tillgängligt

Ja.


Marknadsmakt och marknadssituation

I likhet med den bedömning jag gjorde för Kongsberg så anser jag att man ej, som bolag verksam inom försvarsindustrin, har någon reell marknadsmakt.  Försvarsmarknaden är en udda marknad.

Det är tre faktorer som jag bedömer är avgörande för att lyckas med försäljningar inom branschen. Statligt stöd, samarbetspartners och en "driven" försäljningsorganisation. 

Försvarsmateriell säljs inte på en öppen, fri, konkurrensutsatt marknad.  Ska det till några större försäljningar så krävs det i stort sett alltid att någon åtager sig motbeställningar. Oftast görs detta av stater. Om inte detta görs så är man hänvisad till sin hemmamarknad. För hemmamarknaden krävs också i allra högsta grad "statligt stöd".


Samarbetspartners är av vikt då det ger möjlighet till förenade säljinsatser samt att man kan integrera sina system med varandra vilket kan generera mer-försäljning för alla parter. 


En "driven" försäljningsorganisation hänger ihop med ovanstående. Sydafrika köper inte Jas 39 Gripen för att den är billigast. Den köps för att man från svenskt håll åtar sig motköp. Norge´s Storting klubbar inte igenom köp av F-35 förrän man från amerikanskt håll lovat att se till att Kongsbergs anti-skeppsmissiler, JSM, integreras till densamma och därmed öppnar upp försäljning till andra köpare av F-35 som önskar beväpna strisflygplanet med anti-skepps missiler.


Ett annat bekymmer, som jag bedömer det, är BAEs försäljning av sitt innehav i Saab. Från ca 30% ägande för ett par år sedan har man nu avslutat sitt ägande helt. 2005 minskade man till ca 20%, 2010 till 10% och under 2011 sålde man av det sista. Saabs möjligheter till ökad försäljning bedömer jag skulle varit större om BAE haft fortsatt ägarintresse i bolaget.

Etiska aspekter

Jag har personligen inga etiska problem med produktion av försvarsmateriell.Saab får godkänt på 8 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Saab negativ. Saab ser i dagsläget inte ut att vara en kandidat för att ha som långsiktigt innehav i portföljen. Åren 2008-2010 har varit väldigt tuffa för Saab. Det är onekligen dessa som drar ned nyckeltalen och bedömningen av Saabs förmåga till avkastning. Huruvida man bedömer om de åren enbart varit en historiskt parantes, eller om det kommer vara så svajigt även i framtiden för Saab, avgör antagligen hur man ser på Saab och bolagets framtid. Jag har dock inte funnit något annan branschkollega som gick igenom åren 2008-2010 med så dåliga siffror vilket jag tycker indikerar att Saab trots allt är extra känsligt. 

Jag förstår dock om priset på aktien lockar. Saab handlas just nu till historiskt väldigt låga multiplar. Vinsten TTM t.ex. ligger just nu på 21,50 kr/aktie. Den stora frågan för den långsiktige är dock vad den långsiktiga intjäningsförmågan ska anses vara. Det har jag svårt att uttala mig om i Saabs fall.Noteringar kring nuvarande värdering

Saabs kurs 3/8 2012: 114 kr (Topp 3 år ca 145 nok, botten ca 85 nok)


PE 5,6
PE3 11,2

Direktavkastning 3,9%


Jämförelse med branschkollegor


Lockheed Martin PE 11,1 PE3 11,2, Direktavkastning 4,5%
General Dynamics PE 9,4 PE3 9,8 Direktavkastning 3,3%
Raytheon PE 9,5 PE3 10,4 Direktavkastning 3,7%
Kongsberg  PE 9,6 PE3 11,0 Direktavkastning 3,3%
Jämförelse med andra bolag


Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%Vad är din syn på Saab?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar