tisdag 12 februari 2013

Analys av Indutrade


Jag tar en titt på Indutrade utifrån mina s.k. ratingkriterier. 

Industrade är en teknikhandelskoncern som börsnoterades 2005. Bolagets historia är dock längre än så men Indutrade utav idag härstämmar från Industrivärdens köp av AB Nils Dacke som strukturerades om till dagens Indutrade. 

Indutrade är som sagt en koncern som består att flertalet mindre dotterbolag. En stor del av koncernens tillväxt sker genom förvärv och det är också koncernens målsättning att främst via förvärv växa med ca 10% årligen. 

Man marknadsför och säljer produkter och tjänster inom en mängd områden och kunderna finns inom flera branscher. Ofta är dotterbolagen ganska nischade och man består just nu av ca 170 stycken olika dotterbolag. Vardera med sin egen VD och ett stort mått av självständighet. Förvärvade bolag säljs inte så någon exitstrategi finns ej. Det är inte på exitvinster man tjänar pengar utan på den underliggande verksamheten. En stor del av vinsten använd sedan till nya förvärv.

Branschmässigt så finns de flesta kunderna inom verkstadsindustrin (ca 24% av omsättningen) följt av bl.a.energi (16%), VA/VVS (12%), bygg (9%) och läkemedel (9%). Ventiler och mätteknik är de stora produktområdena.

Geografiskt så utgör Nordeuropa Industrades huvudsakliga marknad, med Sverige som den viktigaste (31% av omsättningen) följt av Finland (20%). Därefter Beneluxländerna (8%).

Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Indutrade är noterat på midcap listan.Ägare

Industrivärden är störste ägaren med 36,8% av aktierna. Näst störste ägaren är Lundbergs med 13,8%.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja utdelningar ges och har getts ända sedan börsnoteringen. Man har mer än fördubblat utdelningen fr.o.m. börsnoteringen då den låg på 2,75 kr/aktie (7 år sedan räknat från 2011). Dock har den varierat något i storlek under perioden. Det mesta pekar på att man kommer fortsätta med utdelningar på ungefär samma sätt.Utdelningarna har således under den senaste 5-års perioden varit 5,56 kr/aktie i medel.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

En viss konjunkturkänslighet finns där. Något man försöker parera med bl.a. diversifiering, men man påverkas inte så drastiskt av externa faktorer på det sätt som avses med kriteriet.

Bolaget anses därför klara kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej. Utvecklingskostnader utgörs av en minimal del i resultaträkningen.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Indutrade har hela tiden gått med visnt allt sedan börsnoteringen. 2009 redovisades en något svagare resultat än innan. Man har hela tiden sedan börsnoteringen betalat ut utdelningar. 


Vinsten som 5-års medel ligger på 11,09 kr/aktie.
Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 2290 milj kr. Totala andelen räntebärande skulder ligger nu på 2582 milj kr. Debt/Equity 1,85Debt/Equity (Q4 2012) Det finns en hel del goodwill i balansräkningen. Ett resultat av den förvärvsdrivna affärsiden. 33% av tillgångarna på balansräkningen utgörs av goodwill och 36% utgörs av andra immateriella tillgångar (varumärken, kundrelationer, program, licenser et.c.). Jag förmodar att ursprungen för dessa också är förknippade till företagsförvärven. Indutrade klarar inte kriteriet.

Avkastnings- och tillväxtskrav


Bolaget har "tuffat på" trots finanskris vilket tyder på någon form av styrka i affärsmodellen. Det egna kapitalet har stadigt ökat.  Sett från börsnoteringen för 7 år sedan så har det mer än fördubblats. Sett till den senaste 5-års perioden så har man i medel klarat av en 10% tillväxt årligen.


Tittar man på direktavkastningen så har har legat på ca 3,8% i medel under den senaste 5-års perioden. 

ROE har de senaste 5-åren legat på 27,5% i medel.Eget kapital per aktie är 51,60 kr (ÅR 2011). Bolaget bedöms klara avkastningskriteriet.


Ledningen

Bengt Kjell är styrelseordförande och Johnny Alvarsson är VD. Andra kända profiler i ledningen är t.ex. Martin Lindqvist, VD i SSAB, och Ulf Lundahl, Vice VD i Lundbergs.  

Jag har ingen anledning att misstro ledningen.
Information tillgängligt

Ja det är tillfredsställande.Bolaget uppnår kriteriet.Marknadsmakt och marknadssituation

Indutrade gör inte mycket väsen ifrån sig, ej heller dotterbolagen där den egentliga verksamheten försiggår. Så vitt jag kan bedöma så låter moderbolaget sina dotterbolag sköta sig i mångt och mycket själva. Indutrade som moderbolag står för en del centraliserade funtkioner, t.ex. finansiering. Uppköpta bolag för behålla sin VD och ledningspersoner och det finns säkerligen en styrka i att som ett litet mindre bolag ha ett moderbolag som Indutrade i ryggen, som i sin tur har Industrivärden och Lundbergs i ryggen.  

Dotterbolagen verkar i regel vara nischade, men jag kan inte uttala mig huruvida man egentligen har marknadsmakt eller någon prissättningsmakt. Man verkar i alla fall ha klarat sig väl igenom finanskrisen. Något som tyder på någon form av konkurrensfördel kan jag tycka. Å andra sidan är huvudmarknaderna Nordeuropa, en del av världen som klarade sig ganska väl igenom finanskrisen.

Jag låter inte bolaget klara kriteriet i brist på mer synliga bevis på vad det är som eventuellt utmärker Indutrade bland andra. 
Etiska aspekter

Ja det är ok.

Indutrade får godkänt på 10 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: A.


Slutsats

Med ratingen A så är min syn på lätt positiv.  Det kan vara värt att hålla bolaget på bevakningslistan då det under vissa omständigheter kan passa sig för köp..
Noteringar kring nuvarande värdering

Indutrade kurs 12/2 2013: 216 kr (Topp 3 år ca 225 kr, botten ca 160 kr)


PE TTM (Q3 12) 16,3
PE (2011) 16
PE3 20,1

Direktavkastning 3,1% 


Noteringar kring min syn på vad som är en rimlig värdering

En preliminär bedömning gör att jag anser värdet för en Indutrade-aktie bör ligga på ca:

ca 175 kr (+/- 5%)
Vad är din syn på Indutrade?

3 kommentarer:

 1. Har du någon åsikt kring dagens nyhet från Duni?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej inte egentligen.

   Om jag tolkat nyheten rätt så stänger man ned den fabriksenhet som säljer till externa kunder eftersom den är olönsam. Det verkar inte vara en kortsiktig svacka utan bedöms vara en långsiktig (kanske varit på detta sätt i flera år?). De två andra, som tillverkar för internförsäljning till själva Duni, fortsätter som förut.

   Nedstängningen verkar beröra Rexcell Tissue & Airlaid AB som ligger i Bengtsfors i Dalsland. Enligt allabolag.se uppvisar det dotterbolaget inga förluster utan ser ganska stabilt ut sedan start. Ser därför även här ut som en proaktiv åtgärd. Man får nu då antagligen en lägre omsättningen, men på sikt förhoppningsvis högre vinster om man avvecklar den enhet med negativ resultatpåverkan.

   Vi får förhoppnignsvis veta mer i morgon vid bokslutet.

   Radera
 2. Uppdaterade kriterium nr 7 (eget kapital vs räntebärande skulder) enligt Q4 2013.

  SvaraRadera